ΑΡΘΡΟΝ-7
Παρόδια και εσωτερικά κτίρια - Βοηθητικά παραρτήματα.

1. Παρόδιον κτίριον καλείται το κείμενον επί ή παρά τας γραμμάς δομήσεως.
2. Εσωτερικόν κτίριον καλείται το κείμενον εις το εσωτερικόν του δομησίμου τμήματος του οικοπέδου, ανεξάρτητον κτίριον, υπάρχοντος ή δυναμένου να υπάρξη παροδίου κτιρίου.
3. Βοηθητικά παραρτήματα καλούνται μικρά αυτοτελή κτίσματα αφιστάμενα των κτιρίων και προοριζόμενα μόνον δια βοηθητικάς χρήσεις αυτών.