ΑΡΘΡΟΝ-8
Ειδικά κτίρια

1. Ειδικά κτίρια καλούνται τα ως εκ του προορισμού των αμιγώς χρησιμοποιούμενα δι' άλλην χρήσιν πλην κατοικίας εξαιρέσει της κατοικίας του τυχόν υπηρετούντος προσωπικού.