ΑΡΘΡΟΝ-9
Πρωτεύουσαι κλπ. οδοί, πλάτος οδού

1. Οδοί καλούνται αι κοινόχρηστοι εκτάσεις αι εξυπηρετούσαι τας εν γένει συγκοινωνιακάς ανάγκας του οικισμού. Πεζόδρομοι καλούνται οδοί δια των οποίων απαγορεύεται η διέλευσις τροχοφόρων".
(Σ.Σ. Η παρ. 1 του άρθρου 9 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 3 του άρθρ. 1 του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
2. Πλάτος οδού κατά το σημείον του άξονος αυτής καλείται η κατά το σημείον τούτο μεταξύ των εκατέρωθεν ρυμοτομικών γραμμών απόστασις.
3. Πλάτος εφαρμογής τμήματος οδού μεταξύ δύο διαδοχικών παρόδων διασταυρουσών ή συναντουσών αυτήν κατ' αμφοτέρας τας οικοδομικάς γραμμάς είναι το μέσον πλάτος του τμήματος τούτου υπολογιζόμενον δια διαιρέσεως του εμβαδού του εν λόγω τμήματος δια του μήκους του άξονος αυτού.