ΑΡΘΡΟΝ-10
Φέρουσα κατασκευή κτιρίου και κατασκευή συμπληρώσεως.

Φέρουσα κατασκευή κτιρίου καλείται το τμήμα αυτού όπερ μεταφέρει αμέσως ή εμμέσως επί του εδάφους άπαντα τα μόνιμα και ωφέλιμα φορτία του κτιρίου ως και τας εν γένει επιρροάς των επ'αυτού δυνάμεων. Τα λοιπά μέρη του κτιρίου, τα σκοπούντα την συμπλήρωσιν αυτού προς εξυπηρέτησιν του προορισμού του καλούνται κατασκευαί συμπληρώσεως.