ΑΡΘΡΟΝ-11
Κτίριον και στοιχεία αυτού

1. Κυρία όψις κτιρίου καλείται η όψις αυτού η κειμένη επί ή παρά την γραμμήν δομήσεως.
2. Πλαγία ή οπισθία όψις κτιρίου καλείται αντιστοίχως η προς το πλάγιον ή οπίσθιον ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου όψις αυτού.
3. 'Οροφοι καλούνται τα τμήματα του κτιρίου εις α τούτο διαχωρίζεται καθ' ύψος υπό διαδοχικών πλήρων δαπέδων.
4. Ισόγειον ή πρώτος όροφος καλείται ο όροφος ή το τμήμα αυτού ου το δάπεδον κατά το πλείστον κείται εις την στάθμην της παρ' αυτώ οδού ή της φυσικής ή τεχνητής στάθμης του πέριξ αυτού εδάφους ή υπέρκειται ή υπόκειται της ως άνω στάθμης ως εις έκαστον σύστημα δομήσεως ειδικώτερον ορίζεται.
5. Υπόγειον καλείται ο όροφος ή το τμήμα αυτού, ου το δάπεδον ευρίσκεται υπό την στάθμην της παρ' αυτώ οδού ή της φυσικής ή τεχνητής στάθμης του πέριξ εδάφους ως εις έκαστον τμήμα δομήσεως ειδικώτερον ορίζεται.
6. Μεσότοιχος καλείται ο επί και κατά μήκος του κοινού ορίου ομόρων οικοπέδων και επ' αμφοτέρων των ιδιοκτησιών βαίνων τοίχος κτιρίου ή βοηθητικού παραρτήματος.
7. Διαχωριστικόν περίφραγμα ή μανδρότοιχος καλείται τοίχος μη αποτελών μέρος κτιρίου ή βοηθητικού παραρτήματος και διαχωρίζων τα όμορα οικόπεδα ή το οικόπεδον από του κοινοχρήστου χώρου ή τμήματος του αυτού οικοπέδου.
8. Προεξοχαί συμφυείς προς το κτίριον καλούνται τα εξέχοντα της κυρίας επιφανείας των όψεων αυτού μέρη και διακρίνονται εις αρχιτεκτονικάς προεξοχάς και λειτουργικάς προεξοχάς.
9. Αρχιτεκτονικαί προεξοχαί καλούνται τα στοιχεία της κατασκευής τα αποσκοπούντα αποκλειστικώς εις την αρχιτεκτονικήν διαμόρφωσιν του κτιρίου. Λειτουργικαί προεξοχαί καλούνται τα στοιχεία της κατασκευής τα εξυπηρετούντα τας διαφόρους λειτουργίας αυτού.
10. Ανοικτός εξώστης καλείται η επέκτασις εν προβόλω του δαπέδου ορόφου τινός πέραν του κατακορύφου επιπέδου των όψεων του κτιρίου.
11. Κλειστός εξώστης καλείται η επέκτασις εν προβόλω χώρου κυρίας ή βοηθητικής χρήσεως του κτιρίου πέραν του κατακορύφου επιπέδου των όψεων αυτού.
12. Ανοίγματα των κτιρίων καλούνται γενικώς τα επί των τοίχων αφιέμενα κενά προς επικοινωνίαν των χώρων μεταξύ ή μετά του υπαίθρου ως και προς φωτισμόν, αερισμόν και ηλιασμόν των κτιρίων.
13. Εσωτερική στοά καλείται ο εντός των κτιρίων αφιέμενος διάδρομος διήκων από κοινοχρήστου εις κοινόχρηστον έκτασιν ή από κοινοχρήστου εκτάσεως εις ακάλυπτον χώρον, συγκοινωνούντα με ετέραν στοάν καταλήγουσαν εις κοινόχρηστον έκτασιν".
(Σ.Σ. Η παρ. 13 του άρθρου 11 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 4 του άρθ. 1 του ΝΔ. 205/74 (ΦΕΚ 363/Α/7.12.74).
14. Εξωτερική στοά ή στοά παράλληλος προς την οδόν καλείται ο κατά την στάθμην του πεζοδρομίου εν ισογείω δημιουργούμενος ελεύθερος χώρος δια της τοποθετήσεως του τοίχου της όψεως του ισογείου του κτιρίου εσώτερον της γραμμής δομήσεως. Η απόστασις μεταξύ της γραμμής ταύτης και του κατά τα ως εσώτερον τοποθετουμένου τοίχου καλείται πλάτος της στοάς.