ΑΡΘΡΟΝ-12
Φωτισμός - Αερισμός.
Χώροι κυρίας και βοηθητικής χρήσεως

1. Ο φωτισμός του κτιρίου καλείται άμεσος μεν όταν τα εξ ων συντελήται ούτος ανοίγματα του κτιρίου επικοινωνούν αμέσως προς ακάλυπτον έκτασιν (κοινόχρηστον έκτασιν ή υποχρεωτικώς είτε προαιρετικώς ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου) έμμεσος δε όταν συντελήται μέσω ετέρων χώρων του κτιρίου αμέσως φωτιζομένων.
2. Ο αερισμός του κτιρίου καλείται φυσικός μεν όταν επιτυγχάνεται αυτομάτως μέσω των ανοιγμάτων ή διατάξεων φυσικού ελκυσμού, τεχνητός δε όταν επιτυγχάνεται δια μηχανικών εγκαταστάσεων κατά τας ειδικάς περί τούτου διατάξεις.
3. Χώροι κυρίας χρήσεως των κτιρίων καλούνται οι προοριζόμενοι εκ κατασκευής δια πολύωρον εν αυτοίς παραμονήν ανθρώπων προς διημέρευσιν, συναναστροφήν, εργασίαν, ανάπαυσιν και ύπνον ως και χώροι αναμονής του κοινού.
4. Χώροι βοηθητικής χρήσεως των κτιρίων καλούνται οι μη προοριζόμενοι εκ κατασκευής δια πολύωρον εν αυτοίς παραμονήν ανθρώπων ήτοι οι προοριζόμενοι δια χρήσιν υγιεινής, αποθηκεύσεως ειδών οικιακής χρήσεως, διάδρομοι και προθάλαμοι".
(Σ.Σ. Η παρ. 4 του άρθρου 12 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 5 του άρθ. 1 του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).