ΑΡΘΡΟΝ-13
'Υψη ορόφων και κτιρίων

1. Ελεύθερον ή καθαρόν ύψος ορόφου καλείται η κατακόρυφος απόστασις μεταξύ του δαπέδου και της οροφής αυτού πλήρως περατωμένων. Εις περίπτωσιν κεκλιμένης οροφής ή θόλου λαμβάνεται υπ' όψιν το μέσον ύψος, ήτοι το του ιδεατού ορόφου ή διαμερίσματος περικλείοντος τον αυτόν όγκον αλλά με οριζοντίαν οροφήν.
2. Μικτόν ύψος ορόφου καλείται το ελεύθερον ύψος αυτού προσηυξημένον κατά το πάχος της πλακός της οροφής αυτού, και του επί ταύτης δαπέδου.
3. 'Υψος κτιρίου καλείται η κατακόρυφος απόστασις μεταξύ της στάθμης της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως του ύψους του κτιρίου και της στάθμης της άνω επιφανείας της πλακός οροφής του τελευταίου ορόφου ή της άνω επιφανείας του τυχόν επ' αυτής συμπαγούς στηθαίου κατά την κυρίαν όψιν του κτιρίου ή της στάθμης του ανωτάτου σημείου στέγης ή θόλου.
4. 'Υψος όψεώς τινος κτιρίου εις τινα θέσιν αυτής καλείται η κατακόρυφος απόστασις μεταξύ του εις την θέσιν ταύτην αντιστοιχούντος σημείου της γραμμής βάσεως και της άνω επιφανείας της πλακός οροφής του τελευταίου ορόφου ή της στάθμης εδράσεως στέγης ή θόλου ή της άνω επιφανείας του τυχόν συμπαγούς στηθαίου.
5. Γραμμή βάσεως κυρίας όψεως είναι η τομή του επιπέδου της όψεως ταύτης μετά του πεζοδρομίου. Προκειμένου περί κυρίας όψεως τοποθετουμένης εσώτερον της γραμμής δομήσεως ή περί πλαγίας είτε οπισθίας όψεως ως γραμμή βάσεως νοείται η τομή του επιπέδου των όψεων τούτων μετά της φυσικής ή της διαμορφωθείσης στάθμης του προκηπίου, του πλαγίου ή του οπισθίου ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου αντιστοίχως.
6. Το Ανώτατον ύψος κτιρίου καλείται το ύψος του ανωτάτου οριζοντίου επιπέδου αυτού υπέρ το οποίον απαγορεύεται πάσα δόμησις πλην των ειδικώς και περιοριστικώς επιτρεπομένων χώρων ή εγκαταστάσεων.