ΑΡΘΡΟΝ-14
Βόθροι

Βόθρος καλείται περιωρισμένος υπόγειος χώρος εις το οποίον συγκεντρούνται τα πάσης φύσεως λύματα του κτιρίου.