ΑΡΘΡΟΝ-15
Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα
Χώροι περιλαμβανόμενοι και μη περιλαμβανόμενοι εις τον
συντελεστήν δομήσεως. - Χώροι κυρίας χρήσεως.

1. Εις το συνεχές οικοδομικόν σύστημα, ως ισόγειον θεωρείται ο όροφος ούτινος τα δάπεδα ευρίσκονται εις την στάθμην της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως του ύψους του κτιρίου και του αριθμού των ορόφων αυτού ή υπέρκειται ταύτης το πολύ μέχρι δύο μέτρων (2.00 μ.) ή υπόκειται ταύτης μέχρι εξήκοντα εκατοστών του μέτρου (0,60 μ.).
2. Επιφάνειαι χώρων κυρίας χρήσεως μετά των βοηθητικών των χώρων δημιουργουμένων υπό το κατά την προηγουμένην παράγραφον 1 ισόγειον λόγω κλίσεως των οδών ή λόγω κλίσεως του οικοπέδου ή λόγω διαμορφώσεως της στάθμης αυτού, περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου".
(Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθρου 15 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 6 του άρθ. 1 του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
3. Χώροι του ισογείου καθιστάμενοι λόγω κλίσεως της οδού ή του οικοπέδου, χώροι μη κυρίας χρήσεως συμφώνως προς την κατωτέρω παράγραφον 5 και μη δυνάμενοι να συμψηφισθούν προς άλλους χώρους κυρίας χρήσεως δημιουργουμένους ως εκ της κλίσεως ταύτης δεν δύνανται να συμψηφισθούν ούτε δια μείζονος καλύψεως του οικοπέδου ούτε δι' αυξήσεως του ύψους του κτιρίου εις οιανδήποτε θέσιν αυτού.
4. Οσάκις λόγω υπερυψώσεως του δαπέδου του ισογείου δημιουργούνται κάτωθεν αυτού χώροι οιασδήποτε κυρίας χρήσεως, ούτοι περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου, εφ' όσον πληρούν τας οικείας προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 22 της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου".
(Σ.Σ. Η παρ. 4 του άρθρ. 15 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 7 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
5. Οροφος ή τμήμα τούτου, ου το δάπεδον υπόκειται περισσότερον των 0,60 του μ. της στάθμης της παρ' αυτόν οδού ή της φυσικής ή τεχνητής στάθμης των υποχρεωτικών ή και προαιρετικών ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήται ως χώρος κυρίας χρήσεως.
6. Πάντα τα δι' οιονδήποτε λόγον αφιέμενα προαιρετικώς ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου εντός του σώματος του κτιρίου θεωρούνται ως κεκαλυμμέναι επιφάνειαι εκάστου των ορόφων του κτιρίου και περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως αυτού.
7. Πάντες οι κατά τας διατάξεις των οικείων άρθρων κατασκευαζόμενοι επί του δώματος πάσης φύσεως χώροι δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.
8. Εις τον συντελεστήν δομήσως οιουδήποτε κτιρίου δεν περιλαμβάνεται η επιφάνεια της τυχόν υπό του σχεδίου της πόλεως προβλεπομένης στοάς.
9. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο συντελεστής δομήσεως εν τη θεωρουμένη περιοχή δεν ορίζεται αριθμητικώς, υπολογίζεται βάσει των επιφανειών των επιτρεπομένων να κατασκευασθούν ορόφων του οικοπέδου θεωρουμένου οριζοντίου εις την στάθμην αφετηρίας μετρήσεως του ύψους και του αριθμού ορόφων του κτιρίου.