ΑΡΘΡΟΝ-16
Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα
Ελάχιστα όρια αρτιότητος οικοπέδων

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων εις τας περιοχάς των οικισμών του Κράτους όπου η δόμησις γίνεται κατά το συνεχές οικοδομικόν σύστημα ορίζονται εις 10 μέτρα δια το πρόσωπον, 15 μέτρα δια το βάθος και 200 μέτρα τετραγωνικά δια το εμβαδόν.
2. Κατά την έγκρισιν νέων σχεδίων ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων οικισμών δεν επιτρέπεται ο καθορισμός ορίων εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων μικροτέρων των υπό της προηγουμένης παραγράφου 1 καθοριζομένων άτινα είναι και τα κατώτατα όρια της παρεκκλίσεως όταν δια του κανόνος καθορίζωνται μείζονα τούτων. Εξαίρεσις δύναται να γίνη μόνον δια οικόπεδα υφισταμένων οικισμών εντασσομένων εις σχέδιον πόλεως.
3. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της παραγράφου 1, οικόπεδα εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων της Χώρας άτινα έχουν κατά την δημοσίευσιν του παρόντος τα υπό των ειδικών διατάξεων δι' αυτά καθορισθέντα τυχόν μικρότερα όρια εμβαδού και διαστάσεων, είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλισιν τυγχάνουν άρτια και δομήσιμα εντός των περιοχών των σχεδίων δι' ας εθεσπίσθησαν τα μικρότερα τούτα όρια.
4. Διατάξεις καθορίζουσαι εις περιοχάς του συνεχούς οικοδομικού συστήματος ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων μεγαλύτερα των δια της παραγράφου 1 καθοριζομένων εξακολουθούν ισχύουσαι.
5. Δια ΠΔ των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημ. 'Εργων, δύνανται να καθορισθούν όρια αρτιότητος μικρότερα των προβλεπομένων υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εις περιοχάς εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δι' οικόπεδα προϋφιστάμενα της ισχύος του παρόντος και έχοντα εμβαδόν και διαστάσεις μικρότερα των προβλεπομένων υπό της ως άνω παρ. 1, εφ' όσον ταύτα αποτελούν τουλάχιστον το 1/4 του αριθμού των οικοπέδων Οικοδομικού Τετραγώνου".
(Σ.Σ. Η παρ. 5 τίθεται ως προσετέθη με το άρθρον 11 του Ν-720/77 (ΦΕΚ-297/Α/6-10-77).