ΑΡΘΡΟΝ-17
Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα
Ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων

1. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό κτιρίου επιφάνεια οικοπέδου τινός ισούται προς την εις τας επομένας παραγράφους 2 έως και 10 οριζομένην τοιαύτην εν συνδυασμώ πάντοτε προς τα εν άρθρω 18 του παρόντος ειδικώτερον καθοριζόμενα.
2. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό κτιρίου επιφάνεια (Κ) μεσαίου οικοπέδου ισούται προς 0,70 της όλης επιφανείας (Ε) του οικοπέδου (Κ = 0,70 Ε).
3. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό κτιρίου επιφάνεια γωνιαίου οικοπέδου ισούται προς το 0,80 της όλης επιφανείας αυτού εφ' όσον αυτή δεν υπερβαίνει τα 200 τετραγωνικά μέτρα (Κ = 0,80 Ε δια E μικρότερον ή ίσον προς 200 μ2).
4. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό του κτιρίου επιφάνεια γωνιαίου οικοπέδου συνολικής επιφανείας μεγαλυτέρας των 200 μ2 ισούται προς το άθροισμα των 0,80 των 200 μ2 και των 0,70 της πέραν των 200 μ2 υπολοίπου επιφανείας του οικοπέδου Κ = (0,80 Χ 200 + 0,70) . (Ε - ν . 200).
5. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό κτιρίου επιφάνεια δις, τρις......ν φοράς γωνιαίου οικοπέδου ισούται προς το άθροισμα των 0,80Χ200 δι' εκάστην γωνίαν και των 0,70 της υπολοίπου επιφανείας του οικοπέδου (Κ = ν . 0,80 Χ 200 + 0,70 Ε - ν . 200).
6. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό κτιρίου επιφάνεια μεσαίου διαμπερούς οικοπέδου υπολογίζεται βάσει της παραγράφου 2. Εις περίπτωσιν καθ' ην το διαμπερές οικόπεδον τυγχάνει και γωνιαίον ή δις γωνιαίον κλπ., η καλυπτομένη επιφάνεια υπολογίζεται βάσει μιας των διατάξεων των παραγράφων 3, 4 και 5.
7. Η μεγίστη καλυπτομένη επιφάνεια οικοπέδου επιφανείας μικροτέρας των 100 τετρ. μέτρων ισούται προς τα 0,80 της όλης επιφανείας αυτού, προκειμένου περί μεσαίου οικοπέδου και προς τα 0,85 της όλης επιφανείας αυτού, προκειμένου περί γωνιαίου οικοπέδου. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις ταύτας η μεγίστη καλυπτομένη επιφάνεια του οικοπέδου δύναται να μη υπολείπεται των 50 τετρ. μέτρων υπό τον όρον τηρήσεως της ελαχίστης αποστάσεως του 1,00 μέτρου μεταξύ της οπισθίας όψεως του κτιρίου και του έναντι ταύτης ορίου οικοπέδου. Το ποσοστόν καλύψεως μεσαίου οικοπέδου επιφανείας μεγαλυτέρας των 100 τετραγ. μέτρων και μέχρι και 115 τετραγωνικά μέτρα υπολογίζεται υπό της σχέσεως: Π = 80 - 10/15 (Ε -100)
'Ενθα Ε η επιφάνεια του θεωρουμένου οικοπέδου.
Το ποσοστόν καλύψεως γωνιαίου οικοπέδου επιφανείας μεγαλυτέρας των 100 τετραγ. μέτρων και μέχρι και 106 τετρ. Μέτρα υπολογίζεται υπό της σχέσεως: Π = 85 - 5/6 (Ε - 100)
'Ενθα Ε η επιφάνεια του θεωρουμένου οικοπέδου.
(Σ.Σ. Η παρ. 7 του άρθρου 17 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 8 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
8. Κατά την έγκρισιν νέων ρυμοτομικών σχεδίων ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων, δεν επιτρέπεται η θέσπισις ποσοστού καλύψεως μεγαλυτέρου του δια του παρόντος άρθρου καθοριζομένου, τα δε κατά τας παραγράφους 2, 3, 4 και 5 ποσοστά καλύψεως είναι τα ανώτατα όρια της παρεκκλίσεως όταν δια του κανόνος καθορίζωνται μικρότερατούτων.
9. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι αμέσως ή εμμέσως εις οιανδήποτε περιοχήν του συνεχούς συστήματος ποσοστά καλύψεως μικρότερα των δια του παρόντος καθοριζομένων εξακολουθούν ισχύουσαι.
Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι αμέσως ή εμμέσως εις οιανδήποτε περιοχήν του συνεχούς συστήματος ποσοστά καλύψεως μεγαλύτερα των εκ του παρόντος καθοριζομένων παύουν ισχύουσαι από της ισχύος του παρόντος.
10. Οσάκις κατά την έγκρισιν νέων σχεδίων ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων θεσπίζεται ποσοστόν καλύψεως Π κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν μικρότερον του ποσοστού 0,70 η καλυπτομένη επιφάνεια Κ γωνιαίου οικοπέδου δίδεται υπό των σχέσεων: Κ = (Π + 0,10) . Ε δια μικρότερον ή ίσον προς 200 τμ. και Κ = (Π + ή - 0,10) . 200 + Π (Ε - 200) δια Ε μεγαλ. ή ίσον προς 200 τμ. και δια περίπτωσιν δις, τρις...ν γωνιαίου οικοπέδου Κ = ν . (Π + 0,10) . 200 + (Ε - ν . 200).
Η καλυπτομένη επιφάνεια διαμπερούς οικοπέδου δίδεται υπό της σχέσεως Κ = Π . Ε . Εις περίπτωσιν καθ' ην το διαμπερές οικόπεδον τυγχάνει και γωνιαίον ή δις γωνιαίον κλπ. η καλυπτομένη επιφάνεια υπολογίζεται βάσει των σχέσεων της παρούσης παραγράφου κατά περίπτωσιν.
Τα ανωτέρω ισχύουν και δια περιοχάς περί ων το πρώτον εδάφιον της προηγουμένης παραγράφου 9.
11. 'Οταν κατά το πρόσωπον ή τα πρόσωπα του οικοπέδου κατασκευάζεται εξωτερική στοά επιτρέπεται αύξησις της καλύψεως του οικοπέδου κατ' επιφάνειαν ίσην το πολύ προς την επιφάνειαν την καταλαμβανομένην υπό της στοάς, μόνον κατά το ισόγειον και κατά το υπόγειον του κτιρίου μη απαιτουμένης της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος κατά το ισόγειον του κτιρίου.
12 Οικόπεδα κείμενα εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δύνανται να οικοδομηθούν μέχρι βάθους 5 μέτρων από της γραμμής δομήσεως, ανεξαρτήτως ποσοστού καλύψεως μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του παρόντος εν τη περιπτώσει ταύτη.
Εις περίπτωσιν καθ' ην μετά τα ως άνω 5.00 μέτρα απομένει απόστασις από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου, μικροτέρα του 1.00 μέτρου, η επιφάνεια του ακαλύπτου τμήματος μετασχηματίζεται κατά την κρίσιν του ιδιοκτήτου εις τρόπον ώστε η απόστασις του κτιρίου από του οπισθίου ορίου να μην είναι μικροτέρα του 1.00 μέτρου επιτρεπομένης της επαφής του κτιρίου εν μέρει εις το όριον τούτο".
(Σ.Σ. Η παρ. 12 του άρθρου 17 τίθεται ως προσετέθη δια της παρ. 9 του άρθρου 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74) η ισχύς της οποίας άρχεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεως).