ΑΡΘΡΟΝ-18
Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα
Υποχρεωτικώς αφιέμενον ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου
Θέσις αυτού εν τω οικοπέδω και ελάχισται διαστάσεις του ακαλύπτου τμήματος.

1. Το υποχρεωτικώς αφιέμενον ακάλυπτον τμήμα οικοπέδου ισούται προς το τμήμα της όλης επιφανείας αυτού το απομένον μετ'αφαίρεσιν της υπό των κτιρίων δυναμένης να καλυφθή επιφανείας αυτού. 'Οπου το ρυμοτομικόν σχέδιον ή σχετική διάταξις προβλέπει κατά το πρόσωπον ή τα πρόσωπα του οικοπέδου προκήπιον (πρασιά), η επιφάνεια του προκηπίου τούτου προσμετρείται εις το υποχρεωτικώς αφιέμενον ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου".
(Σ.Σ. Η παρ. 1 του άρθρου 18 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 10 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
2. Θέσις του ακαλύπτου τμήματος εν τω οικοπέδω και ελάχισται διαστάσεις αυτού.

A) Mεσαία οικόπεδα.

α) Το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα μεσαίου οικοπέδου το προκύπτον κατ'εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως, ολόκληρον είτε το απομένον μετά την αφαίρεσιν τυχόν υπάρχοντος προκηπίου, αφίεται μεταξύ της οπισθίας όψεως του κτιρίου και του έναντι ταύτης οπισθίου ορίου του οικοπέδου και καθ' όλον το μήκος αυτού. Το οπίσθιον όριον του δομησίμου τμήματος του οικοπέδου δύναται να είναι γραμμή ευθεία, τεθλασμένη ή καμπύλη.
β) Εφ' όσον εξ οιασδήποτε άλλης διατάξεως δεν προκύπτουν μείζονες αποστάσεις, εν ουδεμιά περιπτώσει ουδέ εις την περίπτωσιν υπάρξεως προκηπίου επιτρέπεται όπως κατά την εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως οιονδήποτε σημείον της οπισθίας όψεως του κτιρίου, απέχη του έναντι ταύτης οπισθίου ορίου του οικοπέδου απόστασιν Δ μικροτέραν της διδομένης υπό της σχέσεως Δ =2,50 + 0,05 Η ένθα Η το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος του κτιρίου μετρούμενον από της προς τούτο αφετηρίας μετρήσεως.
γ) Κατ' εξαίρεσιν δια βάθη του οπισθίου ορίου του οικοπέδου από της γραμμής δομήσεως μέχρι και 12 μέτρων επιτρέπονται αι αποστάσεις από του οπισθίου ορίου αι καθοριζόμεναι υπό της στήλης 3 του επομένου πίνακος αναλόγως του ύψους του κτιρίου. Εν τη περιπτώσει ταύτη η επιφάνεια του υποχρεωτικώς οπισθίου ακαλύπτου τμήματος είναι η προκύπτουσα βάσει των εν τω πίνακι τούτω οριζομένων ελαχίστων αποστάσεων.
δ) 'Οταν τα βάθη του οπισθίου ορίου του οικοπέδου ως προς την γραμμήν δομήσεως είναι μεταβλητά, αι αποστάσεις του προηγουμένου εδαφίου γ εφαρμόζονται ως προς τα αντίστοιχα βάθη εκάστης θέσεως.

Β) Γωνιαία Οικόπεδα.

α. Το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα γωνιαίου οικοπέδου το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως, ολόκληρον είτε το απομένον μετά την αφαίρεσιν τυχόν υπάρχοντος προκηπίου, τοποθετείται εις την έναντι της γωνίας θέσιν του οικοπέδου μη δυνάμενον να εξικνείται μέχρις αποστάσεως ελάσσονος των 4 μέτρων από των γραμμών δομήσεως, εφαρμοζομένων ως προς τας αποστάσεις των οπισθίων όψεων των κτιρίων από των έναντι τούτων ορίων του οικοπέδου των διατάξεων του εδαφίου β της παραγράφου 2Α του παρόντος άρθρου. Εις περίπτωσιν καθ' ην εις το ως άνω οικόπεδον προβλέπεται προκήπιον, η επί πλέον τούτου επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος δεν δύναται να είναι μικροτέρα του 0,10 της επιφανείας του οικοπέδου της απομενούσης μετά την αφαίρεσιν του προκηπίου".
(Σ.Σ. Το εδάφ. α' της παρ. 2Β' του άρθ. 18 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 11 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
β. Κατ' εξαίρεσιν όταν τα βάθη γωνιαίου οικοπέδου ως προς μίαν οιανδήποτε γραμμήν δομήσεως αυτού, εντός της περιοχής εις ην δύναται να αφίεται το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα είναι μικροτέρα των 12 μέτρων, επιτρέπονται αντιστοίχως αι αποστάσεις αι διδόμεναι υπό των διατάξεων των εδαφίων γ και δ της παραγράφου 2Α του παρόντος, η δε ελαχίστη επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος ορίζεται εν τη περιπτώσει ταύτη εις 0,15 της όλης επιφανείας του οικοπέδου. Εις περίπτωσιν καθ' ην εις το ως άνω οικόπεδον προβλέπεται προκήπιον, η επί πλέον τούτου επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος δεν δύναται να είναι μικροτέρα του 0,10 της επιφανείας του οικοπέδου της απομενούσης μετά την αφαίρεσιν του προκηπίου".
(Σ.Σ. Το εδάφ. β' της παρ. 2Β' του άρθρου 18 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 12 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ 363/Α/7-12-74) η ισχύς του οποίου άρχεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεως).
γ) Εις περίπτωσιν γωνιαίου οικοπέδου ακανονίστου σχήματος επιτρέπεται όπως κατά την κρίσιν της Αρχής η επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου καταμερίζηται εις δύο ή περισσότερα τμήματα. Η καθ' οιονδήποτε έννοιαν ελαχίστη διάστασις εκάστου των τμημάτων δεν δύναται να είναι μικροτέρα της προκυπτούσης κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των προηγουμένων εδαφίων α και β κατά περίπτωσιν.
δ. Εις περίπτωσιν γωνιαίου οικοπέδου, του οποίου το ακάλυπτον τμήμα το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του παρόντος καθίσταται σχήμα επίμηκες με μικράν σχετικώς την εγκαρσίαν διάστασιν, δύναται τούτο να διατεθή κατά την κρίσιν την Αρχής, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος, πάντως άνευ οιασδήποτε υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως".
(Σ.Σ. Το εδάφ. δ' προσετέθη δια της παρ. 13 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74) η ισχύς του οποίου άρχεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεως).

Γ) Δις γωνιαία, τρίς γωνιαία κλπ. οικόπεδα.

α) Το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα δις γωνιαίου, τρις γωνιαίου κλπ. οικοπέδου κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως, ολόκληρον, είτε το απομένον μετά την αφαίρεσιν τυχόν υπάρχοντος προκηπίου, τοποθετείται ενιαίον ή κατά τμήματα παρά τα όρια του οικοπέδου μη δυνάμενον να εξικνείται μέχρις αποστάσεως ελάσσονος των 4 μέτρων από των γραμμών δομήσεως, εφαρμοζομένων ως προς τας αποστάσεις οπισθίων όψεων των κτιρίων από των έναντι τούτων ορίων του οικοπέδου των διατάξεων του εδαφίου 6 της παραγράφου 2Α του παρόντος άρθρου.
β) Κατ' εξαίρεσιν όταν τα βάθη των ορίων δις γωνιαίου, τρις γωνιαίου κλπ. οικοπέδου ως προς μίαν οιανδήποτε γραμμήν δομήσεως αυτού εντός της περιοχής εις ην δύναται να αφίεται το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα, είναι μικροτέρα των 12 μέτρων επιτρέπονται αντιστοίχως αι αποστάσεις αι διδόμεναι υπό των διατάξεων των εδαφίων γ και δ της παραγράφου 2Α του παρόντος, η δε ελαχίστη επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος ορίζεται εν τη περιπτώσει ταύτη εις 0,20 της όλης επιφανείας του οικοπέδου. 'Οταν τα βάθη των ορίων του ως άνω οικοπέδου είναι μικρότερα των 12 μέτρων ως προς περισσοτέρας της μιας των γραμμών δομήσεως αυτού η ελαχίστη επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος αυτού ορίζεται εις 0,15 της όλης επιφανείας αυτού. Εις περίπτωσιν καθ' ην εις τα ως άνω οικόπεδα προβλέπεται προκήπιον ως προς μίαν ή και περοσσοτέρας των γραμμών δομήσεως αυτού η ως άνω ελαχίστη επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος ορίζεται εις 0,10 της επιφανείας του οικοπέδου της απομενούσης μετά την αφαίρεσιν του προκηπίου.
γ) Εις περίπτωσιν καθ' ην η επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος καταμερίζεται εις τμήματα η καθ' οιανδήποτε έννοιαν ελαχίστη διάστασις εκάστου των τμημάτων δεν δύναται να είναι μικρoτέρα της προκυπτούσης κατ' εφαρμογήν των προηγουμένων εδαφίων α και β, κατά περίπτωσιν.
δ) Εις περίπτωσιν οικοπέδου δις γωνιαίου, τρις γωνιαίου του οποίου το ακάλυπτον τμήμα το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του παρόντος, καθίσταται σχήμα επίμηκες με μικράν σχετικώς την εγκαρσίαν διάστασιν, δύναται τούτο να διατεθή κατά την κρίσιν της Αρχής κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος πάντως άνευ οιασδήποτε υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.

Δ) Οικόπεδα καταλαμβάνοντα ολόκληρον το οικοδομικόν τετράγωνον.

Εις περίπτωσιν οικοπέδου καταλαμβάνοντος ολόκληρον οικοδομικόν τετράγωνον το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα αυτού το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως τοποθετείται εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου ενιαίου ή κατά τμήματα εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 20 περί ελευθέρας θέας δια πάσας τας διαστάσεις εκάστου τμήματος.
Ειδικώς εις την περίπτωσιν ταύτην το ακάλυπτον τμήμα δύναται να τοποθετηθή εν όλω ή εν μέρει εν συνεχεία των κοινοχρήστων εκτάσεων (οδών, πλατειών) καθ'ον τρόπον εγκρίνεται τούτο παρά της αρμοδίας Αρχής.

Ε) Διαμπερή οικόπεδα.

α) Το ακάλυπτον τμήμα οιουδήποτε διαμπερούς οικοπέδου, το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος ή της τυχόν ειδικής διατάξεως τοποθετείται περί το μέσον του οικοπέδου είτε εκτεινόμενον ενιαίως από του ενός πλαγίου ορίου μέχρι του άλλου είτε ενιαίως παρά το εν ή κατά τμήματα παρ' αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου κατά τας ανάγκας του κτιρίου μη δυνάμενον να εξικνήται μέχρις αποστάσεως ελάσσονος των 4 μέτρων από των γραμμών δομήσεως και κατά το δυνατόν εν συνεχεία των υποχρεωτικώς ακαλύπτων τμημάτων των προς αυτά ομόρων οικοπέδων.
β) Εις ην περίπτωσιν το ακάλυπτον τμήμα του διαμπερούς οικοπέδου τοποθετείται είτε ενιαίως παρά το εν πλάγιον όριον, είτε κατά τμήματα παρ' αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελαχίστη απόστασις του κτιρίου από τα πλάγια ταύτα όρια δίδεται υπό της σχέσεως Δ=2,50+0,05Η ένθα Η το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος του κτιρίου μετρούμενον από της προς τούτο αφετηρίαςμετρήσεως.
γ. Κατ' εξαίρεσιν προκειμένου περί μεσαίου διαμπερούς οικοπέδου του οποίου αι κάθετοι εις τα μέσα των προσώπων αυτού συμπίπτουν ή είναι παράλληλοι ή τέμνονται υπό γωνίαν μεγαλυτέραν των 135 μοιρών και του οποίου εν ταυτώ η κατ' ευθείαν απόστασις των μέσων των προσώπων αυτού είναι ίση ή μικροτέρα των 24 μέτρων, η επιφάνεια του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου είναι η προκύπτουσα κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 2Α του παρόντος άρθρου επί εκατέρου των μη διαμπερών οικοπέδων, αρτίων ή μη, εις α το διαμπερές οικόπεδον δύναται ιδεατώς να τμηθή δια γραμμής διερχομένης δια μέσου της αποστάσεως των προσώπων αυτού. Εις περίπτωσιν καθ' ην εις το οικόπεδον τούτο προβλέπεται προκήπιον η ως άνω απόστασις των 24 μέτρων λαμβάνεται μεταξύ των γραμμών δομήσεως. Το ως άνω ακάλυπτον τμήμα τοποθετείται κατά τα υπό των εδαφίων α, β και ε της παρούσης παραγράφου 2Ε οριζόμενα.
(Σ.Σ. Το εδάφ. γ' της παρ. 2Ε' του άρθ. 18 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 14 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
δ) 'Οταν πρόσωπόν τι διαμπερούς οικοπέδου δεν είναι άρτιον ως προς το μήκος αυτού και δεν δύναται δια τακτοποιήσεως να καταστή άρτιον ή και να εκλείψη τούτο δύναται η αρμοδία Αρχή να επιτρέψη ή και να επιβάλη την δόμησιν επ' αυτού ως διαμπερούς όταν λόγοι αισθητικής της πόλεως απαιτούν τούτο, άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως και του ποσοστού καλύψεως του οικοπέδου.
ε. Εις περίπτωσιν διαμπερούς οικοπέδου του οποίου το ακάλυπτον τμήμα, το προκύπτον κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του παρόντος καθίσταται σχήμα επίμηκες με μικράν σχετικώς εγκαρσίαν διάστασιν, δύναται τούτο να διατεθή κατά την κρίσιν της Αρχής κατ'εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος πάντως άνευ οιασδήποτε υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.
(Σ.Σ. Το εδάφ. ε' τίθεται ως προετέθη δια της παρ. 15 του άρθ. 1 του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
3. Εάν κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το οπίσθιον όριον του δομησίμου τμήματος του οικοπέδου προκύπτη γραμμή τεθλασμένη, είναι δυνατόν αποστάσεις τινές του ως άνω ορίου από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου να ελαττωθώσι κατά 1,00 μέτρον το πολύ, με ανάλογον αύξησιν άλλων αποστάσεων εις τρόπον ώστε η επιφάνεια του ακαλύπτου τμήματος να παραμένη η αυτή.
Κατά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου δεν επιτρέπεται η δημιουργία αποστάσεως μικροτέρας του 1 μέτρου.
4. Ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου εντός του σώματος του κτιρίου και εν συνεχεία του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου θεωρείται προσμετρούμενον εις το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα μόνον κατά το μέρος αυτού το εισέχον εντός του κτιρίου κατά διάστασιν το πολύ ίσην προς το ήμισυ του εύρους αυτού. Το εύρος τούτο δεν δύναται να είναι μικρότερον των 3,00μ. Εις την περίπτωσιν ταύτην το ως άνω μέρος του ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου καθίσταται υποχρεωτικώς ακάλυπτος έκτασις.
(Σ.Σ. Η παρ. 4 του άρθ. 18 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 16 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
5. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όταν εις το ισόγειον κατασκευάζωνται καταστήματα και μόνον, επιτρέπεται η κάλυψις του οικοπέδου μέχρις βάθους 10 μέτρων από των γραμμών δομήσεως, μόνον κατά το ισόγειον και υπόγειον, τηρουμένης εν πάση περιπτώσει αποστάσεως 1,00 μέτρου μεταξύ της οπισθίας όψεως του κτιρίου και του έναντι αυτής ορίου του οικοπέδου. Η επί πλέον αύτη κάλυψις περιλαμβάνεται εις τον συντελεστήν δομήσεως.
(Σ.Σ. Η παρ. 5 του άρθ. 18 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 17 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74) η ισχύς της οποίας άρχεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεως).