ΑΡΘΡΟΝ-19
Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα

Θέσις του κτιρίου εν τω οικοπέδω. της γραμμής δομήσεως καταλαμβάνον ολόκληρον το πρόσωπον του οικοπέδου, εφάπτεται των πλαγίων ορίων αυτού αφίσταται δε των οπισθίων ορίων του οικοπέδου ή τούτων μη υπαρχόντων των πλαγίων μερικώς, κατά αποστάσεις καθοριζομένας υπό των διατάξεων των οικείων άρθρων του παρόντος.
2. Το κτίριον δύναται να τοποθετηθή, κατά την κυρίαν όψιν αυτού εν όλω ή εν μέρει, εσώτερον της γραμμής δομήσεως, δια λόγους αρχιτεκτονικούς, λειτουργικούς ή κυκλοφοριακούς είτε προς διαφύλαξιν ή διατήρησιν μνημείου ή φυτείας κατόπιν ειδικής αδείας της αρμοδίας Αρχής, απαγορευομένης της εντός του αφεθέντος ως άνω ακαλύπτου τμήματος πάσης μεταγενεστέρας δομήσεως.
3. Εις ην περίπτωσιν ο οικοδομών επιθυμεί την τήρησιν αποστάσεως μεταξύ του κτιρίου και των πλαγίων ορίων του οικοπέδου καθ' όλον το μήκος αυτών, η απόστασις αύτη δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 2,50 μέτρων. Εάν εκ του προαιρετικώς αφιεμένου ακαλύπτου τούτου τμήματος φωτίζωνται και αερίζωνται χώροι κυρίας χρήσεως η ελαχίστη απόστασις του κτιρίου από του πλαγίου ορίου του οικοπέδου δίδεται υπό της εν παραγράφω 1 του άρθρου 20 του παρόντος σχέσεως.
4. Αι υπέρ τον πρώτον όροφον (ισόγειον) όψεις του κτιρίου τοποθετουμένου κατά τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δύνανται να τοποθετώνται εσώτερον της γραμμής δομήσεως του ισογείου και εις οιονδήποτε βάθος απ' αυτής.
5. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων δέον όπως εξασφαλίζηται η συνέχεια των κτιρίων κατά την κυρίαν όψιν αυτών καθ' όλον το ύψος αυτής πρός αποφυγήν αισθητικής ανωμαλίας εκ των καθισταμένων ορατών εκατέρωθεν ακραίων τοίχων των ομόρων κτιρίων, ή διαμορφούνται αρχιτεκτονικώς αι εκ της οδού οραταί επιφάνειαι των ακραίων τοίχων των ομόρων κτιρίων δια της κατασκευής στοιχείων κατά τας υποδείξεις της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων.
6. Τα κατά την εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου αφιέμενα ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου τυγχάνουν προαιρετικώς αφιέμενα, αι δε επιφάνειαι αυτών δεν συνεπάγονται οιανδήποτε μείωσιν του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου ή αύξησιν του ύψους του κτιρίου.