ΑΡΘΡΟΝ-20
Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα
Διαστάσεις προαιρετικώς ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου
Ελάχισται διαστάσεις ελευθέρας θέας

1. Αι ελάχισται διαστάσεις πραιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου εντός του σώματος του κτιρίου προς φωτισμόν και αερισμόν χώρων κυρίας χρήσεως, ήτοι αι αποστάσεις μεταξύ των έναντι τοίχων του ιδίου κτιρίου ή μεταξύ τοίχων του κτιρίου και ορίων του οικοπέδου, καθορίζονται ως ακολούθως:
α) η καθέτως προς το επίπεδον του ανοίγματος ελαχίστη απόστασις Δ της ελευθέρας θέας δίδεται υπό της σχέσεως Δ=2,50±0,20 (Η-Υ) ένθα Η το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος του κτιρίου μετρούμενον από της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως και Υ το από της αυτής αφετηρίας ύψος της ποδιάς, του ανοίγματος του ανήκοντος εις τον χαμηλότερον χώρον κυρίας χρήσεως του φωτιζομένου εκ του υπ' όψιν ακαλύπτου χώρου,
β) το παραλλήλως προς το άνοιγμα ελάχιστον εύρος του ακαλύπτου τμήματος, εντός του οποίου η ως άνω ελαχίστη απόστασις Δ τυγχάνει απαιτητή, ορίζεται σταθερόν εις 3 μ. ασχέτως της θέσεως του ανοίγματος εντός του εύρους τούτου.
2. 'Οταν επί του αυτού οικοπέδου κατασκευάζωνται περισσότερα του ενός αυτοτελή παρόδια κτίρια, η μεταξύ αυτών απόστασις ορίζεται εις το διπλάσιον της κατά την προηγουμένην παράγραφον 1 αποστάσεως της ελευθέρας θέας.
3. 'Οταν το προαιρετικώς αφιέμενον ακάλυπτον τμήμα ευρίσκεται εν συνεχεία των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου ή κοινοχρήστων εκτάσεων (οδών, πλατειών) δια τα ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως τα προσβλέποντα προς τα ως άνω ακάλυπτα τμήματα, αρκεί η εξασφάλισις της εν τη προηγουμένη παραγράφω 1β ελαχίστης διαστάσεως των 3 μέτρων δια δε τα έναντι τοίχων του ιδίου κτιρίου ή ορίων του οικοπέδου αρκεί η εξασφάλισις της υπό της προηγουμένης παραγράφου 1α καθοριζομένης αποστάσεως της ελευθέρας θέας.
4. Δια χώρους βοηθητικής χρήσεως δι' ούς απαιτείται φωτισμός ή και αερισμός, αι ελάχισται διαστάσεις του ακαλύπτου τμήματος εφ' ού τα ανοίγματα των εν λόγω χώρων ορίζονται εις 1,20 Χ 1,20 μ.".
(Σ.Σ. Η παρ. 4 του άρθ. 20 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 18 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74) η ισχύς της οποίας άρχεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεως).
5. Δια μαγειρεία η ελαχίστη επιφάνεια Ε του ακαλύπτου τμήματος δίδεται υπό της σχέσεως Ε = 2 + ν, ένθα ν ο αριθμός των ορόφων υπέρ τον όροφον του θεωρουμένου μεγειρείου χωρίς ουδεμία διάστασις του ακαλύπτου τμήματος να είναι μικροτέρα του 1,50 μέτρου. Η επιφάνεια αύτη αφίεται καθ' όλον το ύψος του κτιρίου άνωθεν του θεωρουμένου μαγειρείου.
(Σ.Σ. Η παρ. 5 του άρθ. 20 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 19 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
6. Δια τα κλιμακοστάσια απαιτείται επιφάνεια ακαλύπτου τμήματος, προς αερισμόν αυτών, 3 μ2 προκειμένου περί κτιρίων μέχρι και τριωρόφων και 4 μ2 προκειμένου περί κτιρίων περισσοτέρων ορόφων. Η ελαχίστη διάστασις του ως άνω ακαλύπτου τμήματος ορίζεται εις 1,20 μέτρον".
(Σ.Σ. Η παρ. 6 του άρθ. 20 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 20 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
7. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 έως 6 δεν έχουν υποχρεωτικήν εφαρμογήν επί καθ' ύψος προσθηκών επί κτιρίων ανεγερθέντων βάσει προϊσχυσασών διατάξεων.