ΑΡΘΡΟΝ-21
Η δόμησις κατά το συνεχές σύστημα
Αριθμός ορόφων των κτιρίων

1. Εφ' όσον δι' ειδικής διατάξεως δεν ορίζεται άλλως ο αριθμός των ορόφων κατά την επί της γραμμής δομήσεως πρόσοψιν αυτών ως και εν τω συνόλω ορίζεται αναλόγως του πλάτους της οδού ως ακολούθως [βλέπε πίνακα].
2. α) Ειδικαί διατάξεις αναφερόμεναι εις πόλεις της Χώρας και καθορίζουσαι τον μέγιστον αριθμόν των ορόφων των κτιρίων εν συνόλω ως και εν προσόψει συναρτήσει του πλάτους των οδών κατά τομείς των πόλεων, παραμένουν εν ισχύει.
Τα ύψη όμως των κτιρίων υπολογίζονται κατά τας διατάξεις του επομένου άρθρου 22.
β) Διατάξεις αναφερόμεναι εις ειδικά ύψη κτιρίων κατά τομείς των πόλεων, προς προστασίαν αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, τοπίων παραμένουν εν εσχύει.
3. Δια ΠΔ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων επιτρέπεται ο καθορισμός αριθμού ορόφων διαφόρου του υπό του παρόντος άρθρου καθοριζομένου ως και η τροποποίησις των υφισταμένων ειδικών διατάξεων περί αριθμού ορόφων των κτιρίων άνευ όμως αυξήσεως του δι' εκάστην πόλιν υπό του ρυθμιστικού σχεδίου αυτής προβλεπομένου συντελεστού δομήσεως.
4. 'Εκαστος των εν εσοχή ορόφων κατασκευάζεται κατά 2,50 μέτρα εσώτερον της κυρίας όψεως του αμέσως υποκειμένου ορόφου.