ΑΡΘΡΟΝ-22
Μέγιστον ύψος κτιρίο
Ελάχιστον ελεύθερον ύψος ορόφου

1. Τα μέγιστα ύψη των κτιρίων είτε εν προσόψει βάσει του επιτρεπομένου αριθμού των ορόφων κατά την πρόσοψιν είτε εις το σύνολον αυτών βάσει του συνολικώς επιτρεπομένου αριθμού των ορόφων υπολογίζεται βάσει της σχέσεως Η=ν.3,30 + C ένθα Η το κατά την πρόσοψιν ή το μέγιστον ύψος του κτιρίου από της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως αυτού, ν ο κατά την πρόσοψιν ή ο συνολικός αριθμός των ορόφων αντιστοίχως συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου, 3,30 το μικτόν ύψος ορόφου εις μέτρα και C = 1 μέτρον εις περίπτωσιν ισογείου χρησιμοποιουμένου ως κατοικίας ή καταστήματος άνευ ανοικτού εξώστου εν αυτώ και C =2 μέτρα εις περίπτωσιν ισογείου χρησιμοποιούμενου ως καταστημάτων καθ' όλην την κυρίαν όψιν του κτιρίου ή εν περιπτώσει γωνιαίου κτιρίου καθ' όλην την μίαν των κυρίων όψεων μετά ανοικτού εξώστου εν αυτώ ή εγκαταστάσεως κεντρικού συστήματος κλιματισμού του κτιρίου ή και διαμορφώσεως του ισογείου χώρου επί υποστυλωμάτων δια στάθμευσιν αυτοκινήτων.
2. Εις περίπτωσιν προσθήκης ορόφων επί υφισταμένων κτιρίων ανεγερθέντων βάσει προϊσχυσασών διατάξεων επιτρεπουσών μεϊζον ύψος κτιρίων ή ορόφων ή βάσει τροποποιηθείσης υψομετρικής μελέτης της οδού επιτρέπεται αύξησις του συνολικού ύψους του κτιρίου υπολογιζομένου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά την τυχόν εμφανιζομένην εκ των ως άνω λόγων διαφοράν χωρίς η αύξησις αύτη του ύψους να δύναται να υπερβή το 1 μέτρον δι' έκαστον των ως άνω λόγων και τα 1,50 μέτρα δια την περίπτωσιν της συνδρομής αμφοτέρων των ως άνω λόγων.
3. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουσι γενικήν εφαρμογήν εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας προς προστασίαν αρχαιολογικών χώρων ή τοπίων και παρομοίων θέσεων ειδικαί διατάξεις καθορίζουσιν εις ωρισμένας περιοχάς των πόλεων ειδικά ύψη κτιρίων ως και των περιπτώσεων καθ' ας το ύψος των κτιρίων ορίζεται δι' απολύτου υψομέτρου.
4. Το ελεύθερον ύψος ορόφου κυρίας χρήσεως δεν δύναται να είναι μικρότερον των 2,70 μέτρων.
5. Προκειμένου περί ισογείου καταστήματος οιασδήποτε επιφανείας το ελεύθερον ύψος δεν δύναται να είναι μικρότερον των 3,00 μέτρων ή των 2,70 μέτρων από ψευδοροφής κάτωθεν της οποίας ουδεμία προεξοχή στοιχείου οργανικού ή διακοσμητικού επιτρέπεται.
"Εν περιπτώσει κατασκευής ανοικτών εξωστών εντός των ισογείων καταστημάτων το ελεύθερον ύψος τούτων δεν δύναται να είναι μικρότερον των 5,00 μ."
(Σ.Σ. Το εντός "..." εδαφ. τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 21 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
6. Το ελεύθερον ύψος μαγειρείων εν υπογείω των ξενοδοχείων ή εστιατορίων, λουτρικών εγκαταστάσεων, αρχείων και λοιπών συναφών κτιρίων δεν δύναται να είναι μικρότερον των 2,70 μέτρων.
7. Το ελεύθερον ύψος βοηθητικών χώρων εν υπογείω δεν δύναται να είναι μικρότερον των 2,20 μέτρων.
8. Το ελεύθερον ύψος ορόφου χρησιμοποιουμένου δια στάθμευσιν αυτοκινήτων δεν δύναται να είναι μικρότερον των 2,20 μέτρων.
9. Οσάκις το κτίριον κατασκευάζεται επί υποστηλωμάτων επί τω σκοπώ όπως ο ισόγειος χώρος αφιέμενος εξ ολοκλήρου κενός χρησιμεύση δι' απλήν και μόνον στάθμευσιν αυτοκινήτων, επιτρέπεται όπως ο πρώτος (ισόγειος) όροφος υπερυψωθή αναλόγως του ύψους του κτιρίου μη υπερβαίνοντος το ύψος το προκύπτον εκ της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου σχέσεως δια C=2. Ο ως άνω χρησιμοποιούμενος δια στάθμευσιν των αυτοκινήτων ισόγειος χώρος δεν περιλαμβάνεται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου και δεν προσμετρείται εις τον αριθμόν των ορόφων.
Εν τη περιπτώσει ταύτη δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως και άπαντες οι εν τω χώρω τούτω αντιστοιχούντες χώροι κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων και εισόδων, μέχρις επιφανείας 25 μ2, δι' έκαστον συγκρότημα κλιμακοστασίου, ανελκυστήρος και εισόδου και εν συνόλω μέχρι 10ο)ο της όλης επιφανείας του κτιρίου κατ' ανώτατον όριον".
(Σ.Σ. Η παρ. 9 του άρθ. 22 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 22 του άρθ. 1 ΝΔ. 205/74 (ΦΕΚ 363/Α/7.12.74).
(Σ.Σ. Τα εδάφ. 8 και 9 θεωρούνται κατηργημένα με τον Ν-697/79 (βλ. εγκ 4218)80).