ΑΡΘΡΟΝ-23
Αφετηρία μετρήσεως του ύψους και του αριθμού ορόφων των κτιρίων

1. Μεσαία οικόπεδα.

α) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επί μεσαίου οικοπέδου είναι η στάθμη του πεζοδρομίου κατά το μέσον της κυρίας όψεως ασχέτως εάν αύτη τοποθετήται επί ή παρά την ρυμοτομουμένην γραμμήν.
β) Επί κεκλιμένης οδού, όταν το οικόπεδον έχη μέγα μήκος προσώπου η κυρία όψις του κτιρίου διαιρείται εις τμήματα μήκους ουχί μικροτέρου των οκτώ (8) μέτρων και ουχί μεγαλυτέρου των 25 μέτρων. Αφετηρία μετρήσεως του ύψους εκάστου των ως άνω τμημάτων της κυρίας όψεως είναι η στάθμη του πεζοδρομίου κατά το μέσον αυτών.
γ) 'Οταν η κλίσις της οδού είναι ίση ή μικροτέρα του 4ο)ο η κυρία όψις του κτιρίου δύναται να διαιρήται εις τμήματα ουχί μικρότερα των οκτώ (8) μέτρων και ουχί μεγαλύτερα των τεσσαράκοντα (40) μέτρων. Αφετηρία μετρήσεως του ύψους εκάστου των ως άνω τμημάτων είναι ως αύτη καθορίζεται εν τω προηγουμένω εδαφίω β'.

2. Γωνιαία οικόπεδα.

α) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επί γωνιαίου οικοπέδου είναι η στάθμη του πεζοδρομίου κατά την συνάντησιν των ρυμοτομικών γραμμών ασχέτως εάν το κτίριον τοποθετήται επί ή παρά τας ρυμοτομικάς γραμμάς.
β) Κτίριον ανεγειρόμενον επί γωνιαίου οικοπέδου και απέχον οιασδήποτε των γραμμών δομήσεως ίσον ή περισσότερον των 8 μέτρων δεν θεωρείται κτίριον γωνιαίον, εφαρμοζομένων ως προς την αφετηρίαν μετρήσεως του ύψους αυτού των διατάξεων τηςπροηγουμένης παραγράφου 1.
γ) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επίοικοπέδου με αποτετμημένην δι' ευθείας γραμμής την γωνίαν αυτού είναι η εις το μέσον της αποτεμνούσης πλευράς στάθμη τουπεζοδρομίου.
δ) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επίγωνιαίου οικοπέδου με οδόν έχουσαν κλίσιν ανιούσαν εκ της γωνίαςπρος το άκρον του οικοπέδου λαμβάνεται εις στάθμην υψηλοτέραν τηςυπό των διατάξεων των εδαφίων α και γ της παρούσης παραγράφου 2 καθοριζομένης τοιαύτης κατά την υψομετρικήν διαφοράν μεταξύ ταύτης και του υψηλοτέρου σημείου του προσώπου του επί της ανιούσης οδού. Εν πάση περιπτώσει η διαφορά αύτη δεν δύναται να υπερβή το έν (1) μέτρον.
ε) 'Οταν τα μήκη των προσώπων του γωνιαίου οικοπέδου είναι μεγάλα έχουν επ' αυτών εφαρμογήν αι διατάξεις των εδαφίων β και γ της προηγουμένης παραγράφου 1 εν συνδυασμώ προς τα εν άρθρω 24 οριζόμενα. Ως αφετηρία διαιρέσεως των προσώπων εις τμήματα λαμβάνεται η γωνία ή το πέρας της τυχόν αποτμήσεως ταύτης. Αφετηρία μετρήσεως του ύψους του γωνιαίου τμήματος είναι η υπό των διατάξεων της παρούσης παραγράφου καθοριζομένη των Δε υπολοίπων τμημάτων η υπό των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου 1 καθοριζομένη.

3. Δις γωνιαία, τρις γωνιαία κλπ οικόπεδα.

α) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επί οικοπέδου δις, τρις γωνιαίου κ.λ.π. καταλαμβάνοντος καθ' ολοκληρίαν μίαν ή περισσοτέρας πλευράς οικοδομικού τετραγώνου είναι η στάθμη Σ του αριθμητικού μέσου όρου των σταθμών σ1, σ2... σν των μέσων των προσώπων του οικοπέδου. Η τιμή της ως άνω στάθμης

      σ1+σ2+...σν

Σ =   ------------     αυξάνεται κατά την μεταξύ ταύτης και της

            ν

υψηλοτέρας των σταθμών σ1 ή σν, των αντιστοιχουσών εις τα πρόσωπα του οικοπέδου τα μη καταλαμβάνοντα ολόκληρον πλευράν του οικοδομικού τετραγώνου, διαφοράν. Η τοιαύτη αύξησις δεν δύναται να ληφθή μεγαλυτέρα του 1,50 μέτρου.
β) Οσάκις λόγω μεγάλων υψομετρικών διαφορών κατ' εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφίου α δημιουργείται αισθητική ανωμαλία εκ της δημιουργίας διαφοράς ύψους μείζονος του των δύο ορόφων μεταξύ του θεωρημένου κτιρίου και των προς αυτό ομόρων κτιρίων, η Αρχή δύναται να καθορίση ως αφετηρίας μετρήσεως του ύψους του κτιρίου τας δύο γωνίας του οικοπέδου κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω 2 του παρόντος οριζόμενα ή και άλλας μεταξύ των ακραίων αυτών θέσεων και των του προηγουμένου εδαφίου α της παρούσης παραγράφου 3 ώστε η διαμόρφωσις του κτιρίου να εναρμονίζεται προς τα ύψη των λοιπών κτιρίων του οικοδομικού τετραγώνου ως και τα των έναντι τούτων κτιρίων, άνευ μεταβολής του συντελεστού δομήσεως.

4. Οικόπεδα καταλαμβάνοντα ολόκληρον οικοδομικόν τετράγωνον.

α) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου εφ' ολοκλήρου οικοδομικού τετραγώνου είναι η στάθμη του αριθμητικού μέσου όρου των σταθμών των μέσων των πλευρών του οικοδομικού τετραγώνου.
β) Εν περιπτώσει υψομετρικών διαφορών μεγαλυτέρων των 3,50 η Αρχή δύναται να προσαρμόση το ύψος του κτιρίου κατά τον καλύτερον ενδεικνυόμενον τρόπον προς τα επιτρεπόμενα ύψη των κτιρίων των ανεγειρομένων επί των πέριξ οικοδομικών τετραγώνων, επιτρεπομένης και της κλιμακωτής διαμορφώσεως του κτιρίου, άνευ μεταβολής του συντελεστού δομήσεως.
5. Διαμπερή οικόπεδα. Αφετηρία μετρήσεως του ύφους των κτιρίων των ανεγειρομένων επί οιουδήποτε διαμπερούς οικοπέδου είναι η εις έκαστον πρόσωπον ή εκάστην γωνίαν αυτού, αντιστοιχούσα αφετηρία μετρήσεως του ύψους κατά τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3 ως και της παραγράφου 18 του επομένου άρθρου 24 οριζόμενα.
(Σ.Σ. Η παρ. 5 του άρθ. 23 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 23 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).