ΑΡΘΡΟΝ-25.

Στοαί.

Α) Εσωτερικαί στοαί.

1. Χώροι χρησιμοποιούμενοι δια καταστήματα ή γραφεία επιτρέπεται όπως δέχωνται φωτισμόν και αερισμόν εξ εσωτερικής κατασκευαζομένης υπό τους ακολούθους όρους:

α) Αμφότερα τα άκρα της εσωτερικής στοάς θα εξικνούνται μέχρι των κοινοχρήστων εκτάσεων του οικισμού (οδών, πλατειών) ή των τυχόν προκηπίων (πρασιών). Η χρησιμοποίησις στοάς προβλεπομένης κατά τα ως άνω δεν επιτρέπεται προ της καθ' όλον το μήκος κατασκευής αυτής.

β) Το πλάτος της εσωτερικής στοάς να είναι τουλάχιστον ίσον προς το 1/10 του μήκους αυτής μετρουμένου εις τον άξονα της στοάς μη απαιτουμένου πάντως πλάτους μείζονος των 8 μέτρων ουδέ επιτρεπουμένου πλάτους ελάσσονος των 4 μέτρων. Εν περιπτώσει προεκτάσεως υφισταμένης αδιεξόδου στοάς μέχρις ότου αποκτήση διέξοδον προς κοινόχρηστον έκτασιν του οικισμού, το ελάχιστον πλάτος της προεκτάσεως ισούται προς τον μέσον όρον του ως άνω οριζομένου πλάτους και του πλάτους της υφισταμένης στοάς εφ' όσον το τελευταίον τούτο είναι μικρότερον του ως άνω οριζομένου. Εν περιπτώσει επεκτάσεως περισσοτέρων υφισταμένων αδιεξόδων στοών δια μιας στοάς εξικνουμένης μέχρι κοινοχρήστου χώρου, δια τον ανωτέρω υπολογισμόν του μέσου πλάτους λαμβάνεται υπ' όψιν εκ των υφισταμένων στοών η έχουσα το μεγαλύτερον μήκος.

γ) Το ελεύθερον ύψος της εσωτερικής στοάς υπό τας τυχόν εντός αυτής δοκούς δεν δύναται να είναι έλασσον των 4 μέτρων.

δ) Αι πάσης φύσεως προεξοχαί (λειτουργικαί, αρχιτεκτονικαί, κινηταί), ως και ανοίγματα καθόδου εντός του χώρου της στοάς απαγορεύονται.

2. Αι εσωτερικαί στοαί δύνανται να κατασκευασθούν είτε οικειοθελώς τη συναινέσει πάντων των ιδιοκτητών των ακινήτων εφ' ων κατασκευάζεται αύτη, είτε και να επιβληθούν δια ΠΔ/τος δια λόγους κυκλοφοριακούς κατά την διαδικασίαν του άρθρου 3 του από 17.7.1923 ΝΔ. "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", ως τούτο ισχύει σήμερον.

3. 'Οπου κατασκευάζεται εσωτερική στοά κατά τας διατάξεις της παραγράφου Α' επιτρέπεται η κάλυψις αυτής εντός των υποχρεωτικών και προαιρετικών ακαλύπτων τμημάτων των οικοπέδων.

Β) Εξωτερικαί στοαί.

1. 'Οπου το ρυμοτομικόν σχέδιον προβλέπει την κατασκευήν εξωτερικών στοών αι προσόψεις των ισογείων των κτιρίων τοποθετούνται εσώτερον της γραμμής δομήσεως και εις βάθος ανάλογον προς το πλάτος των οδών.

α) Επί οδών πλάτους μέχρι 7,30 μέτρα εις βάθος 2,50 μέτρα.

β) Επί οδών πλάτους από 7,30 μέτρα μέχρι και 10,30 μέτραεις βάθος 3 μέτρα.

γ) Επί οδών πλάτους από 10,30 μέτρα μέχρι και 14,30 μέτρα εις βάθος 3,50 μέτρα.

δ) Επί οδών πλάτους από 14,30 μέτρα μέχρι και 19,30 μέτρα εις βάθος 4 μέτρα.

ε) Επί οδών πλάτους από 19,30 μέτρα και άνω εις βάθος 4,50 μέτρα.

2. Εις περίπτωσιν οδού μη εχούσης σταθερόν πλάτος ως πλάτος οδού δια την εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφίου Β1 λαμβάνεται το υπό των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 24 του παρόντος καθοριζόμενον.

3. Ο αυτός περιορισμός του ως άνω εδαφίου Β1 αφορά και το υπόγειον μέχρι βάθους 3 μέτρων από της στάθμης του πεζοδρομίου.

4. Εντός του πλάτους της στοάς εν ισογείω απαγορεύεται οιαδήποτε οργανική προεξοχή των κτιρίων, ως και οιονδήποτε κτίσμα πλην των υποστηλωμάτων των στοών.

5. Το δάπεδον της στοάς κατασκευάζεται εν συνεχεία του πεζοδρομίου και με εγκαρσίαν κλίσιν το πολύ ίσην προς δύο επί τοις εκατόν (2%).

6. Εντός του πλάτους της στοάς εν υπογείω και μέχρι βάθους 3 μέτρων επιτρέπονται μόνον υποστηλώματα ουχί όμως και τα πέδιλα θεμελιώσεως αυτών.

7. Ο υπόγειος χώρος της στοάς διατίθεται δια την τοποθέτησιν διαφόρων εγκαταστάσεων κοινής εξυπηρετήσεως ως και εξόδων καταφυγίων. Δια Π.Δ) των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων κανονίζονται αι λεπτομέρειαι και ο τρόπος χρησιμοποιήσεως εν γένει του χώρου τούτου.

8. 'Οπου το σχέδιον προβλέπει την κατασκευήν στοών απαγορεύεται η τοπική κατάργησις αυτών.

9. 'Οπου το πλάτος της στοάς είναι μέχρι και 2,50 μέτρα η στοά κατασκευάζεται άνευ υποστηλωμάτων. Δια μεγαλύτερον πλάτος στοάς είναι δυνατή η κατασκευή αυτής άνευ υποστηλωμάτων μετά γνώμην της Επιτροπής Ενασκήσεως του Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων.

10. Η ελαχίστη απόστασις των αξόνων των υποστηλωμάτων ορίζεται εις 3,00 μέτρα η δε διάστασις αυτών κατά διεύθυνσιν κάθετον προς την γραμμήν δομήσεως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη το 1/6 του πλάτους της στοάς.

11. Το ελεύθερον ύψος από της στάθμης του πεζοδρομίου μέχρι της κάτω επιφανείας των τυχόν κατασκευαζομένων δοκών εντός του πλάτους της στοάς ορίζεται κατ' ελάχιστον, δια μεν τας στοάς πλάτους 4 μ., 4,5 μ. και 5 μ. εις 4 μέτρα, δια δε τας στοάς πλάτους 2,5 μ., 3 μ. και 3,5 μ., εις 3,50 μέτρα.

12. Η κάτω επιφάνεια των εντός της στοάς και κατά μήκος της κυρίας όψεως του κτιρίου δοκών κατασκευάζεται εις την αυτήν στάθμην. Εις περίπτωσιν εντόνου κλίσεως της οδού η ως άνω επιφάνεια δύναται να κατασκευασθή βαθμιδωτή εις τρόπον ώστε εις ουδέν σημείον το κατά το εδάφιον 11 ελεύθερον ύψος γίνη μικρότερον των 3,50 μέτρων δια στοάν ύψους 4 μέτρων και των 3 μέτρων δια στοάν ύψους 3,50 μέτρων.

13. Τα υποστηλώματα των στοών τοποθετούνται επί της γραμμής δομήσεως. Επιτρέπεται κατά την κρίσιν της Αρχής δια λόγους αισθητικής εμφανίσεως η τοποθέτησις των υποστηλωμάτων εσώτερον της γραμμής δομήσεως το πολύ μέχρις 25 εκατοστών του μέτρου, ουδέποτε όμως εξώτερον της γραμμής δομήσεως.

14. Από της ισχύος του παρόντος, τυχόν υφιστάμεναι διατάξεις δια περιοχάς εις ας επιβάλλονται στοαί επιτρέπουσαι αύξησιν της επιφανείας όλων των ορόφων του κτιρίου ή και προώθησιν των εν εσοχή ορόφων των γωνιαίων κτιρίων καταργούνται.

15. Επί των υφισταμένων κτιρίων, εφ' ων επιβάλλονται μεν στοαί, πλην όμως δεν έχουν κατασκευασθή αύται, απαγορεύεται πάσα προσθήκη καθ' ύψος εφ' όσον απαιτείται ενίσχυσις του φέροντος οργανισμού εις οιανδήποτε θέσιν αυτού.

(Σ.Σ. Κατηργήθη δια της παρ. 30 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).

16. Διατηρούνται εν ισχύει αι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 5.9.1956 Β.Δ)τος "περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών".

Πάσα ετέρα διάταξις αφορώσα εις την κατασκευήν και διαμόρφωσιν των εξωτερικών στοών και των υπό ταύτας περί ων το εδάφιον Β3 υπογείων καταργείται.

Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι κατά περιοχάς των οικισμών πλάτη και ύψη στοών εξακολουθούν ισχύουσαι.

(Σ.Σ. Η τέως παρ. 17 αριθμείται ήδη ως 16 δια της παρ. 31 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).