ΑΡΘΡΟΝ-26
Τοίχοι παρά τα όρια των οικοπέδων
Μεσότοιχοι

1. Κατά την ανέγερσιν κτιρίων εν επαφή προς το κοινόν όριον των οικοπέδων κατασκευάζεται δι' έκαστον κτίριον ίδιος τοίχος εν επαφή προς το κοινόν όριον κείμενος εξ ολοκλήρου κατά το πάχος αυτού εντός του οικοπέδου του εφ' ού το κτίριον.
2. Ο ως άνω κατασκευαζόμενος τοίχος εκάστου κτιρίου δέον όπως ανταποκρίνεται αφ' εαυτού προς τας απαιτήσεις της ηχομονώσεως και θερμομονώσεως.
3. Κατά την ανέγερσιν κτιρίου εν επαφή προς έτερον υφιστάμενον όμορον κτίριον, του οποίου ο επί του κοινού ορίου τοίχος εκτείνεται κατά την έννοιαν του πάχους αυτού εκατέρωθεν του κοινού τούτου ορίου (μεσότοιχος) δεν επιτρέπεται η καθ' οιονδήποτε τρόπον έδρασις στοιχείων ή μεταβίβασις φορτίων του ανεγειρομένου κτιρίου επί του υπάρχοντος μεσοτοίχου του τελευταίου τούτου δυναμένου να χρησιμοποιηθή μόνον ως τοίχου πληρώσεως.
4. Εις περίπτωσιν προσθήκης ορόφου ή ορόφων υπό ενός των εκατέρωθεν του μεσοτοίχου ιδιοκτητών, ούτος οφείλει να ανεγείρη, εν επαφή προς την παρειάν του τοίχου τούτου ίδιον φέροντα σκελετόν δια την ανάληψιν των φορτίων των προστιθεμένων ορόφων μη επιτρεπομένης της μεταβιβάσεως φορτίων επί του μεσοτοίχου.
5. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις των προηγουμένων 3 και 4 οσάκις το ανεγειρόμενον κτίριον υπερβαίνει το ύψος του υφισταμένου μεσοτοίχου, ο ανεγείρων το κτίριον οφείλει να προεκβάλη μέχρι του κοινού ορίου στοιχεία του φέροντος σκελετού προς έδρασιν του εν επαφή προς το κοινόν όριον τοίχου.
6. Απαγορεύονται αι κατακόρυφοι, οριζόντοι ή λοξοί εντορμίαι, δια την εντοίχισιν υποστηλωμάτων, δοκών ή τοιχίων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος εντός μεσοτοίχου. Η εντοίχισις υποστηλωμάτων εις μανδροτοίχους ή μεσοτοίχους βοηθητικών παραρτημάτων επιτρέπεται. Επιτρέπεται επίσης όπως αποκόπτωνται αι πέραν του ελαχίστου πάχους του μεσοτοίχου τυχόν διαπλατύνσεις εις το υπόγειον ή θεμελίωσιν και μόνο επί μήκους ίσου προς την διάστασιν τοποθετουμένου παρά τον τοίχον υποστηλώματος, εις τρόπον ώστε τούτο να εφάπτεται καθ' όλον αυτού το ύψος της εξωτερικής παρειάς του τοίχου, λαμβανομένης προνοίας, όπως προς αποφυγήν μεταδόσεως φορτίων εις τον τοίχον τοποθετήται υλικόν μη επιτρέπον την άμεσον επαφήν του σκυροδέματος του υποστηλώματος προς τον τοίχον. Αποκοπή διαπλατύνσεων του μεσοτοίχου δια τοποθέτησιν οριζοντίων ή λοξών στοιχείων απαγορεύεται απολύτως.
7. Απαγορεύεται η κατεδάφισις μεσοτοίχου οιουδήποτε κτιρίου άνευ συγκαταθέσεως των ιδιοκτητών των εκατέρωθεν αυτού κτιρίων ή των διαμερισμάτων αυτών μεταξύ των οποίων αντιστοιχεί ο προς κατεδάφισιν τοίχος. Η έναρξις της κατεδαφίσεως του μεσοτοίχου, η διάρκεια ανακατασκευής αυτού, ο τρόπος αποφυγής της οχλήσεως των ενοίκων του ομόρου κτιρίου, αι διάφοροι προστατευτικαί κατά την διάρκειαν του έργου κατασκευαί αποτελούν αντικείμενον συμφωνίας μεταξύ των ομόρων ιδιοκτητών. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται η κατεδάφισις μεσοτοίχων βοηθητικών παραρτημάτων ως και μανδροτοίχων και άνευ συγκαταθέσεως των ομόρων ιδιοκτητών. Η έναρξις της κατεδαφίσεως των τελευταίων τούτων δύναται να λάβη χώραν μετά παρέλευσιν 20 ημερών από της νομίμου κοινοποιήσεως της σχετικής εγγράφου ειδοποιήσεως υπό του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτου προς τον όμορον. Εις περίπτωσιν μεσοτοίχου κριθέντος ετοιμορρόπου ο ως άνω περιορισμός δεν έχει εφαρμογήν".
(Σ.Σ. Η παρ. 7 του άρθ. 26 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 32 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
8. Αμφισβήτησις τυχόν της θέσεως του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών εν σχέσει προς τον υπό κατεδάφισιν τοίχον και εντεύθεν αμφισβήτησις του δικαιώματος κατεδαφίσεως τούτου δεν εμποδίζει την χορήγησιν αδείας προς κατεδάφισιν του τοίχου και κατασκευή νέου, της επιλύσεως της διαφοράς αποκειμένης εις τα αρμόδια δικαστήρια.
9. Επί τοίχων ανεγειρομένων εν επαφή προς το κοινόν όριον των ιδιοκτησιών ή επί τοίχων ανεγερθέντων εκατέρωθεν του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών κατά τας προϊσχυσάσας διατάξεις, απαγορεύεται η διάνοιξις οιωνδήποτε ανοιγμάτων. Ανοίγματα αντικείμενα προς την απαγόρευσιν ταύτην δεν κλείονται δια πράξεως της διοικήσεως αλλά κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, εκτελουμένης κατά τας διατάξεις της πολιτικής δικονομίας".