ΑΡΘΡΟΝ-27
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Απαγόρευσις εφαρμογής του συστήματος εις νέα σχέδια.

Κατά την έγκρισιν ρυμοτομικών σχεδίων νέων οικισμών ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων δεν επιτρέπεται η θέσπισις του ασυνεχούς συστήματος δομήσεως.