ΑΡΘΡΟΝ-28
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εφαρμογή του συστήματος εις ειδικάς περιπτώσεις

Επιτρέπεται η θέσπισις του ασυνεχούς συστήματος δομήσεως οσάκις πρόκειται περί ωργανωμένης δομήσεως κατ' εφαρμογήν στεγαστικών προγραμμάτων εκτελουμένων υπό του Κράτους ή οιωνδήποτε εξουσιοδοτημένων φορέων βάσει ειδικής μελέτης καθοριζούσης τας αποστάσεις των κτιρίων από των πλαγίων και οπισθίων ορίων των οικοπέδων αναλόγως του ύψους αυτών.
"Επιτρέπεται επίσης η θέσπισις του ασυνεχούς συστήματος δομήσεως εις περιοχάς εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή εντασσομένας το πρώτον εις εγκεκριμένον σχέδιον, εφ' όσον το 1/4 τουλάχιστον των οικοπέδων οικοδομικού τετραγώνου έχει οικοδομηθή βάσει του ως άνω συστήματος".
(Σ.Σ. Το εντός ... εδάφ. προσετέθη με το άρθ. 11 παρ. 2 του Ν-720/74 (ΦΕΚ 297/Α/6-10-77).