ΑΡΘΡΟΝ-29
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Διατήρησις ισχύος του συστήματος

'Οπου εφαρμόζεται το ασυνεχές σύστημα είτε θεσπισθέν υπό σχετικών διατάξεων, είτε προκύψαν λόγω ρυμοτομήσεως των προκηπίων (πρασιών) των οικοπέδων του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος δομήσεως προς διεύρυνσιν οδικών αρτηριών το σύστημα τούτο εξακολουθεί εφαρμοζόμενον.