ΑΡΘΡΟΝ-30
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων

1. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό του κτιρίου επιφάνεια παντός εν γένει οικοπέδου ισούται προς το 0,60 της όλης επιφανείας αυτού.
2. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι εις οιανδήποτε περιοχήν του ασυνεχούς συστήματος ποσοστά καλύψεως μικρότερα των δια του παρόντος καθοριζομένων εξακολουθούν ισχύουσαι.
3. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι εις οιανδήποτε περιοχήν του ασυνεχούς συστήματος ποσοστά καλύψεως μεγαλύτερα των δια του παρόντος καθοριζομένων παύουν ισχύουσαι από της ισχύος του παρόντος.