ΑΡΘΡΟΝ-31
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συσχέτισις του συστήματος προς το του πανταχόθεν ελευθέρου

Πάσαι αι διατάξεις του επομένου Κεφαλαίου Ζ', αι αναφερόμεναι εις το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα δομήσεως, εξαιρέσει των διατάξεων του άρθρου 34, έχουν εφαρμογήν και επί του ασυνεχούς συστήματος δομήσεως.