ΑΡΘΡΟΝ-32
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Χώροι περιλαμβανόμενοι εις τον συντελεστήν δομήσεως και χώροι μη περιλαμβανόμενοι εις αυτόν
Χώροι κυρίας χρήσεως

1. Ως ισόγειον θεωρείται ο όροφος ου το δάπεδον ευρίσκεται εις την φυσικήν ή τεχνητήν στάθμην του πέριξ εδάφους ή υπέρκειται ταύτης μέχρι και 1,50 μέτρων ή υπόκειται ταύτης μέχρι και 1,0 μέτρου.
2. Χώροι κυρίας χρήσεως θεωρούνται πάντες οι έχοντες ή δυνάμενοι να αποκτήσουν ελεύθερον ύψος εσωτερικόν τουλάχιστον 2,40 μέτρα εν ταύτω δε στάθμην δαπέδου υποκειμένην μέχρι και 1,0 μέτρου της στάθμης φυσικής ή τεχνητής του εξ ου η πρόσβασις ή ο φωτισμός πέριξ εδάφους. Χώροι βοηθητικοί ανήκοντες εις τους ως άνω κυρίας χρήσεως χώρους και εν τω αυτώ ορόφω ήτοι λουτρά, αποχωρητήρια κλπ. Ως και μαγειρεία περιλαμβάνονται επίσης εις τον συντελεστήν δομήσεως έστω και εάν το δάπεδον αυτών υπόκειται τυχόν περισσότερον του 1,0 μέτρου του πέριξ εδάφους.
3. Κατά την δόμησιν επί οιουδήποτε οικοπέδου (γωνιαίου, μη γωνιαίου, διαμπερούς κλπ. ή και καταλαμβάνοντος ολόκληρον το οικοδομικόν τετράγωνον) οι λόγοι κλίσεως της οδού ή του οικοπέδου καθ' οιανδήποτε κατεύθυνσιν ή λόγω της φυσικής ή τεχνητής διαμορφώσεως της στάθμης των προκηπίων (πρασιών) ή των πλαγίων και οπισθίων εκτάσεων του οικοπέδου προκύπτοντες όροφοι και εν γένει χώροι κυρίας χρήσεως και οι κατά την προηγουμένην παράγ. 2 βοηθητικοί τούτων χώροι περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.
4. Οσάκις λόγω υπερυψώσεως του δαπέδου του ισογείου δημιουργούνται κάτωθεν αυτού κλειστοί χώροι πληρούντες τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ούτοι περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως. Ο αφιέμενος εν ισογείω ελεύθερος χώρος όταν το κτίριον κατασκευάζεται επί υποστηλωμάτων προς δημιουργίαν ανοικτών χώρων ή και απλής μόνον σταθμεύσεως αυτοκινήτων άνευ εξυπηρετήσεως αυτών δεν περιλαμβάνεται εις τον συντελεστήν δομήσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως και άπαντες οι εν τω χώρω τούτω αντιστοιχούντες χώροι κλιμακοστασίου, ανελκυστήρων και εισόδων μέχρις επιφανείας 25 τ.μ. δι' έκαστον συγκρότημα κλιμακοστασίου, ανελκυστήρος και εισόδου και εν συνόλω μέχρι 10% της όλης επιφανείας του κτιρίου κατ' ανώτατον όριον. Ο ως άνω αφιέμενος εν ισογείω ελεύθερος χώρος επιτρέπεται όπως υπερυψωθή του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους του κτιρίου δυναμένου εν τη περιπτώσει ταύτη να αυξηθή αναλόγως και πάντως ουχί πλέον του 1,00 μ.".
(Σ.Σ. Η παρ. 4 του άρθ. 32 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 33 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).