ΑΡΘΡΟΝ-33
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ελάχιστα όρια αρτιότητος οικοπέδων

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων εις τας περιοχάς των πόλεων και κωμών του κράτους όπου η δόμησις γίνεται κατά το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα ορίζονται εις 15 μέτρα δια το πρόσωπον, 25 μέτρα δια το βάθος και 400 μέτρα τετραγωνικά δια το εμβαδόν.
2. Κατά την έγκρισιν νέων ρυμοτομικών σχεδίων ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων εάν και εφ' όσον ορίζεται ως σύστημα δομήσεως το πανταχόθεν ελεύθερον δεν επιτρέπεται ο καθορισμός ορίων εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων μικροτέρων των υπό της παραγράφου 1 καθοριζομένων, άτινα είναι και τα κατώτατα όρια της παρεκκλίσεως όταν δια του κανόνος καθορίζωνται μείζονα τούτων.
Εξαίρεσις δύναται να γίνη μόνο δια τα οικόπεδα εντός των εγκεριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, άτινα καθίστανται μικρότερα λόγω διευρύνσεως οδικών αρτηριών και δεν συντρέχει περίπτωσις καθολικής αποζημιώσεως.‘’Επίσης εξαίρεσις δύναται να γίνη και δι' οικόπεδα υφισταμένων οικισμών εντασσομένων εις σχέδιον πόλεως’’.
(Σ.Σ. Το εντός "..." εδαφ. προσετέθη με το άρθ. 11 παρ. 3 του Ν. 720/77 (ΦΕΚ-297/Α/6-10-77).
3. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της παραγράφου 1 και επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 19 του άρθρου 38 του παρόντος, οικόπεδα εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων της Χώρας άτινα έχουν κατά την δημοσίευσιν του παρόντος τα υπό των ειδικών διατάξεων δι' αυτά καθορισθέντα τυχόν μικρότερα όρια εμβαδού και διαστάσεων, είτε κατά κανόνα, είτε κατά παρέκκλισιν, τυγχάνουν άρτια και οικοδομήσιμα εντός των περιοχών των σχεδίων δι' ας εθεσπίσθησαν τα μικρότερα ταύτα όρια.
4. Διατάξεις καθορίζουσαι εις περιοχάς του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων μεγαλύτερα των δια της παρ. 1 καθοριζομένων, εξακολουθούν ισχύουσαι.
5. Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημ. 'Εργων, δύνανται να καθορισθούν όρια αρτιότητος μικρότερα των προβλεπομένων υπό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εις περιοχάς εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δι' οικόπεδα προϋφιστάμενα της ισχύος του παρόντος και έχοντα εμβαδόν και διαστάσεις μικρότερα των προβλεπόμενων υπό της ως άνω παρ. 1, εφ' όσον ταύτα αποτελούν τουλάχιστον το 1/4 του αριθμού των οικοπέδων Οικοδομικού Τετραγώνου.
(Σ.Σ. Η παρ.5 τίθεται ως προσετέθη με το άρθ.11 παρ.4 του Ν-720/77(ΦΕΚ-297/Α/6-10-77).