ΑΡΘΡΟΝ-35
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Μέγιστον ύψος των κτιρίων
'Υψος των κτιρίων κατά την πρόσοψιν
Ελάχιστον ύψος ορόφων

1. Το μέγιστον ύψος των κτιρίων αναλόγως του υπό των κειμένων διατάξεων καθοριζομένου αριθμητικώς συντελεστού δομήσεως των οικοπέδων καθορίζεται βάσει του ακολούθου πίνακος εφ' όσον δι' ειδικής διατάξεως δεν ορίζεται άλλως.
2. Το επί της γραμμής δομήσεως επιτρεπόμενον μέγιστον ύψος των κτιρίων αναλόγως του πλάτους της οδού καθορίζεται βάσει του κατωτέρω πίνακος.
3. Εφ' όσον το πλάτος της οδού δεν επιτρέπει την τοποθέτησιν ολοκλήρου του κατά την προηγουμένην παράγραφον 1 μεγίστου ύψους του κτιρίου επί της γραμμής δομήσεως επιτρέπεται η κατασκευή ορόφων εν εσοχή εις βάθος τουλάχιστον κατά 2,50 μέτρα του πρώτου εν εσοχή ορόφου από της γραμμής δομήσεως και εκάστου των επομένων εν εσοχή ορόφων από της προσόψεως του υποκειμένου ορόφου και μέχρις εξαντλήσεως του εν παραγράφω 1 μεγίστου ύψους.
4. Ο περιλαμβάνων τα βοηθητικά κτίσματα υπεράνω του ανωτάτου ύψους του κτιρίου όροφος δύναται να εκταθή εις όροφον εν εσοχή 2,50 μέτρων γύρωθεν προς συμψηφισμόν τυχόν υπολοίπου του συντελεστού δομήσεως.
5. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογήν:
α) Εις τας εξαιρουμένας περιοχάς κατά τας διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ΑΝ-395/68 "περί του ύψους των οικοδομών και του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως " και εις τας καθοριζομένας βάσει των εις εκτέλεσιν της διατάξεως ταύτης ως και παραγ. 3 του άρθρου 3 του ΝΔ. 194)1969 "περί τροποποιήσεως πολεοδομικών τινών διατάξεων " εκδοθέντων Διαταγμάτων.
β) Εις τας περιοχάς ένθα τα ύψη καθορίζονται βάσει ειδικών κανονιστικών διατάξεων.
γ) Εις τας περιοχάς αρχαιολογικών χώρων και πέριξ αυτών δι' ας απαιτείται έγκρισις της αρμοδίας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
δ) Εις τας περιοχάς πέριξ αεροδρομίων και μέχρις αποστάσεως 5 χιλιομέτρων από των ακραίων σημείων αυτών δι' ας απαιτείται έγκρισις της αρμοδίας Πολιτικής ή Στρατιωτικής Υπηρεσίας.
6. Το ελεύθερον ύψος των ορόφων κυρίας χρήσεως δεν δύναται να είναι μικρότερον των 2,40 μέτρων των δε βοηθητικής χρήσεως των 2,20 μέτρων. Τα ανωτέρω ελεύθερα ύψη ορόφων εφαρμόζονται και όταν το κτίριον εν όλω ή εν μέρει, λόγω επιτρεπομένων παρεκκλίσεων, εφάπτεται του ενός ή αμφοτέρων των ορίων του οικοπέδου.
7. Το ελεύθερον ύψος ισογείων καταστημάτων οιασδήποτε επιφανείας ως και των μαγειρείων εν υπογείω των ξενοδοχείων ή εστιατορίων και λοιπών συναφών κτιρίων δεν δύναται να είναι μικρότερον των 2,70 μέτρων.
" Το ελεύθερον ύψος ισογείων καταστημάτων εν περιπτώσει κατασκευής ανοικτών εξωστών εντός αυτών δεν δύναται να είναι μικρότερον των 5,00 μέτρων".
(Σ.Σ. Το εντός "..." εδάφ. τίθεται ως προσετέθη δια της παρ. 34 του άρθρου 1 του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).