ΑΡΘΡΟΝ-36
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τρόπος υπολογισμού και μετρήσεως του μεγίστου ύψους των
προσόψεων κτιρίων

1. Δια τον υπολογισμόν του μεγίστου ύψους της προσόψεως του κτιρίου εφ' όσον μεν υφίσταται εγκεκριμένον ρυμοτομικόν διάγραμμα το πλάτος της οδού μετρείται μεταξύ των γραμμών δομήσεως, προσμετρουμένου δηλαδή και του βάθους του τυχόν προς αμφοτέρας τας πλευράς ή την ετέραν μόνον τοιαύτην προβλεπομένου προκηπίου (πρασιάς) εις ην δε περίπτωσιν δεν υφίσταται τοιούτον διάγραμμα το πλάτος μετρείται μεταξύ των υφισταμένων εν τοις πράγμασι γραμμών δομήσεως.
2. Εις ην περίπτωσιν οδός εμορφώθη μετά την έγκρισιν αυτής υπό κτιρίων επ' αμφοτέρων των γραμμών δομήσεως αυτής με πλάτος διάφορον του υπό του εγκεκριμένου ρυμοτομικού διαγράμματος προβλεπομένου πλάτους ως πλάτος της οδού λαμβάνεται το εν τοις πράγμασιν ακριβές υπάρχον πλάτος.
3. Εις περίπτωσιν καθ' ην η πρόσοψις ήθελε τοποθετηθή εσώτερον της γραμμής δομήσεως, προς καθορισμόν του μεγίστου ύψους αυτής προσμετρείται εις το πλάτος της οδού και το πλάτος της μεταξύ της γραμμής δομήσεως και της προσόψεως αφεθείσης ζώνης. Η αύξησις αύτη του ύψους ισχύει μόνον δια το θεωρούμενον κτίριον και ουχί δια τα έναντι αυτού, επί της ετέρας πλευράς της οδού κείμενα.
4. Εις περίπτωσιν οδού μη εχούσης σταθερόν πλάτος, έκαστον τμήμα ταύτης μεταξύ δύο διαδοχικών παρόδων διασταυρουσών ή συναντωσών την οδόν κατ' αμφοτέρας τας γραμμάς δομήσεως εξετάζεται ιδιαιτέρως και λαμβάνεται υπ' όψιν το μέσον πλάτος αυτού.
5. Εάν εις το κατά τα ανωτέρω τμήμα οδού παρουσιάζεται τοπική διεύρυνσις επί μήκους μικροτέρου του ενός τρίτου του εν λόγω τμήματος το εκ ταύτης επί πλέον πλάτος δεν λαμβάνεται υπ' όψιν προς υπολογισμόν του μέσου πλάτους του τμήματος τούτου.
6. Εις περίπτωσιν υπάρξεως οιωνδήποτε αποτμήσεων κατά τας συναντήσεις των οδών, αύται δεν λαμβάνονται υπ' όψιν προς υπολογισμόν του μέσου πλάτους των οδών.
7. Δια τον υπολογισμόν του μεγίστου ύψους της προσόψεως κτιρίου ανεγειρομένου επί οικοπέδου έχοντος πρόσωπον επί πλατείας λαμβάνεται υπ' όψιν ως πλάτος αυτής το μικρότερον μήκος εκ των εις τα μέσα των πλευρών της πλατείας αγομένων καθέτων μέχρι συναντήσεώς των με οιανδήποτε έναντι πλευράν.
Ως πλευραί της πλατείας νοούνται αι περί ταύτην γραμμαί δομήσεως.
8. Οι κατά τας απολήξεις αδιεξόδων οδών σχηματιζόμενοι τυχόν ευρύτεροι κοινόχρηστοι χώροι εντός των οικοδομικών τεραγώνων δεν λαμβάνονται υπ' όψιν προς υπολογισμόν του ύψους των προσόψεων των επ' αυτών κτιρίων όπερ υπολογίζεται μόνον βάσει του μέσου πλάτους της αδιεξόδου οδού.
9. Κτίριον ανεγειρόμενον επί γωνιαίου ή δις γωνιαίου κλπ. οικοπέδου κατά τα πρόσωπα του οποίου εφαρμόζονται εξ οιουδήποτε λόγου διάφορα ύψη προσόψεως, κατασκευάζεται ισοϋψές ή κλιμακωτόν κατά τας σχετικάς διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος, άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου.
10. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 9 έχουν εφαρμογήν και επί κτιρίου μη γωνιαίου, έχοντος πρόσωπον εν μέρει επί πλατείας και εν μέρει επί οδού.