ΑΡΘΡΟΝ-38
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Θέσις του κτιρίου εν τω οικοπέδω
Ελάχισται διαστάσεις των υποχρεωτικώς αφιεμένων πλαγίων
και οπισθίων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου

1. Το κτίριον κατά την κυρίαν όψιν αυτού τοποθετείται εις απόστασιν από της ρυμοτομικής γραμμής τουλάχιστον ίσην προς το πλάτος του προκηπίου.
2. 'Οταν εις το ρυμοτομικόν σχέδιον ή τον ειδικόν κανονισμόν δεν καθορίζεται προκήπιον ως γραμμή δομήσεως θεωρείται η απέχουσα 4,00 μέτρα από της ρυμοτομικής γραμμής".
(Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθ. 38 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 36 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
3. Η ελαχίστη απόστασις του κτιρίου από των πλαγίων και οπισθίων ορίων του οικοπέδου ισούται προς 0,3 Η ένθα Η το κατά την παράγρ. 1 του άρθρου 35 αντιστοιχούν εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου μέγιστον ύψος του κτιρίου μετρούμενον από της νομίμου αφετηρίας. Η ως άνω απόστασις εφαρμοζομένη από της στάθμης τους εδάφους δεν δύναται να είναι μικροτέρα της υπό των ειδικών διατάξεων καθοριζομένης ως ελαχίστης και πάντως ουχί μικροτέρα των 2,50 μέτρων.
4. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι εις οιανδήποτε περιοχήν του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος ως ελαχίστην απόστασιν του κτιρίου από των πλαγίων και οπισθίου ορίου του οικοπέδου μικροτέραν των 2,50 μέτρων παύουν ισχύουσαι από της ισχύος του παρόντος.
5. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι εις οιανδήποτε περιοχήν του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος ως ελαχίστην απόστασιν του κτιρίου από των πλαγίων και οπισθίου ορίου του οικοπέδου μεγαλυτέραν των 2,50 μέτρων εξακολουθούν ισχύουσαι, εφ' όσον εξ αυτών προκύπτουν αποστάσεις μεγαλύτεραι του 0,3 Η.
6. Εις περίπτωσιν τεθλασμένου ή καμπύλου πλαγίου ή οπισθίου ορίου του οικοπέδου δύναται η αντίστοιχος όψις του κτιρίου να αφίσταται εις άλλην θέσιν ολιγώτερον και εις άλλην περισσότερον του ως άνω ορίου του οικοπέδου εις τρόπον ώστε το μεταξύ της όψεως και του ορίου τούτου ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου να έχη επιφάνειαν ίσην προς 0,3 Η.Μ. ένθα Μ. το μήκος της κατασκευαζομένης πλαγίας ή οπισθίας όψεως του κτιρίου. Εν πάση περιπτώσει εις ουδεμίαν θέσιν η απόστασις του κτιρίου από του ορίου του οικοπέδου δύναται να είναι μικροτέρα των 2,50 μ.
7. Εις περίπτωσιν εξαντλήσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου δια κτιρίου ύψους μικροτέρου του εις τον οικείον συντελεστήν αντιστοιχούντος κατά την παράγρ. 1 του άρθρ. 35 ύψους του κτιρίου ή εις περίπτωσιν μειώσεως του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους από της αρχαιολογικής υπηρεσίας ή της υπηρεσίας πολιτικής ή στρατιωτικής αεροπορίας, ως ύψος κτιρίου δια τον υπολογισμόν της κατά την παραγρ. 3 αποστάσεως λαμβάνεται το πραγματοποιούμενον μέγιστον ύψος του κτιρίου.
8. Εις περίπτωσιν εξαντλήσεως του συντελεστού δομήσεως δια κτιριακών όγκων εν αποστάσει, διαφόρου ύψους, δια τον υπολογισμόν της κατά την παράγρ. 3 αποστάσεως εκάστου κτιριακού όγκου λαμβάνεται υπ' όψιν το πραγματοποιούμενον μέγιστον ύψος εκάστου όγκου εις το οποίον δεν περιλαμβάνεται το ύψος των κατά το άρθρον 87 του παρόντος βοηθητικών κτισμάτων.
9. Ειδικώς εις περίπτωσιν κτιρίου ύψους το πολύ 8.50 μ. μη συμπεριλαμβανομένης της τυχόν στέγης, προοριζομένου είτε δια κατοικίαν εξοχικού χαρακτήρος, είτε προς εξυπηρέτησιν κοινών αναγκών, αποδεικνυομένου του προορισμού αυτού εκ της υποβαλλομένης μελέτης, αποκλειομένης αισθητικώς και κτιριολογικώς της καθ' ύψος επεκτάσεως αυτού προς εξάντλησιν τυχόν υπολειπομένου συντελεστού δομήσεως και άνευ κατασκευής των κατά το άρθρ. 87 του παρόντος κτισμάτων, η απόστασις του κτιρίου από των πλαγίων και οπισθίων ορίων του οικοπέδου υπολογίζεται δια το πραγματοποιούμενον ύψος βάσει των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5.
10. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 δύναται όπως το μήκος της κυρίας όψεως του κτιρίου και καθ' όλον το δυνάμενον να κατασκευασθή ύψος αυτού μη είναι μικρότερον των 8 μέτρων επιτρεπομένης της ελαττώσεως του πλάτους των πλαγίων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου προς εξασφάλισιν του ως άνω μήκους των 8 μέτρων. Η τοιαύτη παρέκκλισις από των διατάξεων των ως άνω 3, 4, 5 και 6 παραγράφων ισχύει μόνον μέχρι βάθους το πολύ 12 μέτρων από της γραμμής δομήσεως άνευ υπερβάσεως του κατά την περιοχήν ισχύοντος συντελεστού δομήσεως, επιτρεπομένης της ελαττώσεως του πλάτους του οπισθίου ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου προς εξασφάλισιν του ως άνω βάθους των 12 μέτρων. Πέραν του ως άνω βάθους των 12 μέτρων το κτίριον κατασκευάζεται άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως.
11. Εάν κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 10 το απομένον συνολικόν πλάτος των πλαγίων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου είναι μικρότερον του 1 μέτρου επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου προς αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου. Εάν το αυτό συνολικόν πλάτος είναι μέχρι και 3 μέτρα επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου μόνον προς το έν οιονδήποτε εκ των πλαγίων ορίων του οικοπέδου. Εάν το αυτό ως άνω συνολικόν πλάτος, είναι μεγαλύτερον των 3 μέτρων τότε το κτίριον οφείλει να ισαπέχη των πλαγίων ορίων του οικοπέδου.
12. Η κατ'εφαρμογήν της παραγράφου 10 απομένουσα απόστασις μεταξύ της οπισθίας όψεως του κτιρίου και του οπισθίου ορίου του οικοπέδου, δέον να είναι τουλάχιστον 1,00 μέτρον, μειουμένης αναλόγως της σχετικής διαστάσεως των 12,00 μέτρων του κτιρίου".
(Σ.Σ. Η παρ. 12 του άρθ. 38 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 37 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
13. Ομοίως προκειμένου περί γωνιαίου οικοπέδου κατά την εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 δύναται όπως το μήκος της κυρίας όψεως του κτιρίου κατά το μικρότερον πρόσωπον του οικοπέδου μη είναι μικρότερον των 8 μέτρων και καθ' όλον το ύψος αυτού. Η παρέκκλισις αύτη ισχύει μόνον επί μήκους 12 μέτρων κατά την ετέραν κυρίαν όψιν άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου. Πέραν του μήκους των 12 μέτρων το κτίριον κατασκευάζεται άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως".
(Σ.Σ. Η παρ. 13 του άρθρου 38 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 38 του άρθρου 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
14. Εάν κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 13 η απομένουσα απόστασις μεταξύ μιας πλαγίας όψεως του κτιρίου από του αντιστοίχου ορίου του οικοπέδου είναι μικροτέρα του 1 μέτρου επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου προς το όριον τούτο άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου. Εάν η ως άνω απόστασις είναι μεγαλυτέρα του 1 μέτρου το κτίριον οφείλει να απέχη του ορίου τούτου κατά την απόστασιν ταύτην.
15. Προκειμένου περί μεσαίου οικοπέδου έχοντος μικρόν βάθος επιτρέπεται όπως το κτίριον κατά την έννοιαν του βάθους μη έχη διάστασιν μικροτέραν των 8 μέτρων επιτρεπομένης της ελαττώσεως της αποστάσεως της οπισθίας όψεως του κτιρίου από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως. Εάν η ως άνω απόστασις μετά τα 8 μέτρα είναι μικροτέρα του 1 μέτρου επι-τρέπεται η επαφή του κτιρίου προς το οπίσθιον όριον. Εάν η ως άνω απόστασις είναι ίση ή μεγαλυτέρα του 1 μέτρου το κτίριον οφείλει να απέχη του ορίου τούτου κατά την απόστασιν ταύτην. Η κατά την παρούσαν παράγραφον παρέκκλισις ισχύει μόνον κατά την έννοιαν του βάθους και επί μήκους ποσόψεως του κτιρίου το πολύ μέχρι 12 μέτρων. Πέραν του μήκους τούτου το κτίριον κατασκευάζεται άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως. Εν πάση περιπτώσεικατά την έννοιαν του προσώπου ουδεμία παρέκκλισις επιτρέπεται".
(Σ.Σ. Η παρ. 15 του άρθ. 38 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 39 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).Η ισχύς της οποίας άρχεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεως).
16. 'Οταν επί ενός των προσώπων διαμπερούς δύναται να κατασκευασθή κτίριον είτε κατά τας διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 είτε κατά τας διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 15, ουδέν έτερον κτίριον ανεγείρεται επί του αυτού ως άνω οικοπέδου κατά τας διατάξεις των παραγράφων 10 έως 15.
17. 'Οταν επί οιουδήποτε οικοπέδου μεταβαλλομένων διαστάσεων και εν γένει ακανονίστου σχήματος είναι δυνατή η εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου ανέγερσις κτιρίου κατά τας διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 εντός του οποίου εγγράφεται το σχήμα 8χ12, η δόμησις επί του υπολοίπου οικοδομησίμου τμήματος του οικοπέδου γίνεται άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως. Εάν όμως επί του ως άνω κτιρίου δεν εγγράφεται το σχήμα 8χ12, επιτρέπεται η επί του υπολοίπου τμήματος του οικοπέδου δόμησις κατά τας διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 15 προς συμπλήρωσιν του σχήματος 8χ12 άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως. Περαιτέρω η δόμησις επί του υπολοίπου τμήματος του οικοπέδου γίνεται άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως.
18. Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 10, 13, 15, 16 και 17 του παρόντος άρθρου, η κάτοψις του πέραν των 12 μέτρων κατασκευαζομένου τμήματος του κτιρίου άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως από των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 δύναται να μετασχηματίζεται εις ίσης επιφανείας κάτοψιν τμήματος κτιρίου τοποθετουμένου κατ' επέκτασιν του τμήματος των διαστάσεων 8 Χ 12, εν συνεχεία των 12 μέτρων και με ετέραν διάστασιν μέχρι 8 μέτρων ή μέχρι του κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 10, 13,15, 16 και 17 κατασκευαζομένου πλάτους του κτιρίου. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης παραγράφου επιτρέπεται η κατασκευή του όλου κτιρίου με ύψος έλαττον του εις τον συντελεστήν δομήσεως της περιοχής αντιστοιχούντος μεγίστου ύψους του κτιρίου. Εν τη περιπτώσει ταύτη ως ύψος Η του όλου κτιρίου δια την εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 3 λαμβάνεται το πραγματοποιούμενον τοιούτον, απαγορευομένης οιασδήποτε μεταγενεστέρας προσθήκης καθ' ύψος πέραν του ως άνω πραγματοποιηθέντος ύψους".
(Σ.Σ. Η παρ. 18 του άρθ. 38 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 40 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
19. 'Οταν το απομένον ως οικοδομήσιμον τμήμα οικοπέδου τινός μετά την αφαίρεσιν των προκηπίων ή και των κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του κεφαλαίου Γ' του παρόντος υποχρεωτικώς ακαλύπτων πλαγίων και οπισθίων τμημάτων αυτού έχη διαστάσεις κατά την έννοιαν του προσώπου ή και του βάθους μικροτέρας των 5 μέτρων ή εμβαδόν μικρότερον των 60 τετραγ. μέτρων το οικόπεδον δεν τυγχάνει οικοδομήσιμον.