ΑΡΘΡΟΝ-39
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Διαστάσεις προαιρετικώς ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου
Ελάχισται διαστάσεις ελευθέρας Θέας

1. Αι ελάχισται διαστάσεις της ελευθέρας θέας επί προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου εντός του σώματος του κτιρίου ήτοι αι αποστάσεις μεταξύ των τοίχων του ιδίου κτιρίου προκειμένου περί φωτισμού και αερισμού κυρίας χρήσεως χώρων καθορίζονται ως κάτωθι: α) η καθέτως προς επίπεδον του ανοίγματος ελαχίστη απόστασις Δ της ελευθέρας θέας δίδεται υπό της σχέσεως Δ = 0,4 Υ ένθα Υ το ύψος του δώματος ή της άνω επιφανείας του τυχόν υπάρχοντος συμπαγούς στηθαίου αυτού περί τον ακάλυπτον χώρον από της ποδιάς του κατώτατου ανοίγματος χώρου κυρίας χρήσεως. Η ως άνω απόστασις Δ δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 2,50 μέτρων, β) το παραλλήλως προς το άνοιγμα το απαιτούμενον ελάχιστον εύρος του ακαλύπτου τμήματος, εντός του οποίου η ως άνω ελαχίστη απόστασις Δ τυγχάνει απαιτητή, ορίζεται σταθερόν εις 3 μ. ασχέτως της θέσεως του ανοίγματος εντός του εύρους τούτου.
2. 'Οταν το προαιρετικώς αφιέμενον ακάλυπτον τμήμα ευρίσκεται εν συνεχεία των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου δια τα ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως τα προσβλέποντα προς τα ως άνω υποχρεωτικώς ακάλυπτα τμήματα αρκεί το εύρος των 3 μέτρων της ελευθέρας θέας δια δε τα ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως τα έναντι τοίχων του ιδίου κτιρίου αρκεί μόνον η υπό της ως άνω παραγράφου 1 καθοριζομένη απόστασις της ελευθέρας θέας ήτοι Δ = 0,4 Υ.
3. Δια χώρους βοηθητικής χρήσεως δι' ους απαιτείται φωτισμός ή και αερισμός ως και μαγειρεία επιφανείας μικροτέρας των 4 τετραγωνικών μέτρων αι ελάχισται διαστάσεις του ακαλύπτου τμήματος εφ' ου τα ανοίγματα των εν λόγω χώρων ορίζονται εις 1,20χ1,20 μ.
4. Δια μαγειρεία επιφανείας μεγαλυτέρας των 4 τετραγωνικών μέτρων η ελαχίστη επιφάνεια Ε του ακαλύπτου τμήματος δίδεται υπό της σχέσεως Ε = 2,5+1,5 ν, ένθα ν ο αριθμός των ορόφων υπέρ τον όροφον του θεωρουμένου μαγειρείου χωρίς ουδεμία διάστασις του τμήματος να είναι μικροτέρα των 2 μέτρων. Η επιφάνεια αύτη αφίεται καθ' όλον το ύψος του κτιρίου άνωθεν του θεωρουμένου μαγειρείου.
5. Δια τα κλιμακοστάσια απαιτείται επιφάνεια ακαλύπτου τμήματος προς αερισμόν αυτών 3 τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου περί κτιρίων μέχρι και τριωρόφων και 4 τετραγωνικών μέτρων προκειμένου περί κτιρίων περισσοτέρων ορόφων.
6. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 δεν έχουν υποχρεωτικήν εφαρμογήν επί καθ' ύψους προσθηκών επί κτιρίων ανεγερθέντων βάσει προϊσχυσασών διατάξεων.
7. Πάντα τα κατά τας παραγράφους 1 έως και 5 προαιρετικώς ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου, προσμετρώνται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.
8. Δεν προσμετρείται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως αίθριον εντός του σώματος του κτιρίου, εφ' όσον τούτο μετά την αφαίρεσιν της ελαχίστης επιφανείας του κατά την παρ. 1 προαιρετικώς αφιεμένου ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου, ως και της επιφανείας των τυχόν εξωστών κέκτηται επιφάνειαν ουχί ελάσσονα των 50 μέτρων τετραγωνικών ουδεμίαν δε διάστασιν μικροτέραν του 0,4 Υ ένθα Υ το ύψος του δώματος ή της άνω επιφανείας του τυχόν περί το αίθριον συμπαγούς στηθαίου του δώματος από του δαπέδου του αιθρίου.
9. Επίσης δεν προσμετρείται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου αφιέμενον εν συνεχεία των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου, μόνον κατά το μέρος αυτού το εισέχον εντός του κτιρίου κατά διάστασιν το πολύ ίση προς το ήμισυ του εύρους αυτού. Το εύρος τούτο δεν δύναται να είναι μικρότερον των 3 μέτρων. Εις την περίπτωσιν ταύτην το ως άνω μέρος του ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου καθίσταται υποχρεωτικώς ακάλυπτος έκτασις".
(Σ.Σ. Η παρ. 9 του άρθ. 39 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 41 άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
10. 'Οταν εις το αυτό οικόπεδον αναγείρονται πλείονα του ενός κτίρια επί της γραμμής δομήσεως ή παρά ταύτην, ταύτα δέον όπως απέχουν μεταξύ των ελαχίστην απόστασιν Δ διδομένην υπό της σχέσεως Δ = 0,6 Η ένθα Η το μέγιστον επιτρεπόμενον εν τη περιοχή ύψος των κτιρίων.