ΑΡΘΡΟΝ-40
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
Γενικότητες

1. Κατά την πολεοδομικήν ανάπτυξιν περιοχών εκτός σχεδίου κειμένων ή ανάπλασιν κατωκημένων περιοχών εντός εγκεκριμένων σχεδίων, ως και κατά την εκτέλεσιν εκτεταμένων και σημαντικών προγραμμάτων στεγάσεως, δι' ωργανωμένης δομήσεως, δέον όπως εφαρμόζεται αμιγώς το οικοδομικόν σύστημα της ελευθέρας δομήσεως.
2. Αμιγής ελευθέρα δόμησις είτε κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 1 είτε εξ ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δεν δύναται να λάβη χώραν εις έκτασιν μικροτέραν των 50 στρεμμάτων.