ΑΡΘΡΟΝ-41
.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
'Εγκρισις των σχεδίων γενικής διατάξεως

1. Η έγκρισις του σχεδίου της γενικής διατάξεως γίνεται δια Π.Διαταγμάτων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων.
2. Δια των αυτών Π.Δ/των καθορίζονται εκάστοτε υπό τους περιορισμούς των επομένων άρθρων ο συντελεστής δομήσεως (Σ.Δ.), το ποσοστόν καλύψεως της περιοχής, αι θέσεις, αι διαστάσεις, το ύψος και η χρήσις των κτιρίων, αι κοινόχρηστοι ελεύθεροι εκτάσεις πρασίνου και σταθμεύσεως οχημάτων, αι εκτάσεις δια κοινωφελη κτίρια αι οδοί κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, αι πλατείαι, ως και οι κατά περίπτωσιν ειδικοί όροι και περιορισμοί.