ΑΡΘΡΟΝ-42
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
Συντελεστής δομήσεως

1. Κατά την ανάπτυξιν περιοχών προς δημιουργίαν νέων οικισμών ο συντελεστής δομήσεως αναφερόμενος εις ολόκληρον την έκτασιν της περιοχής και εις τα πάσης φύσεως ανεγειρόμενα κτίρια δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος του 0,7 δι' έκτασιν 500 στρεμμάτων και άνω. Δια περιοχήν εκτάσεως Ε από 50 έως 500 στρέμματα ο Σ.Δ. δεν δύναται να υπερβή μέγεθος διδόμενον υπό της σχέσεως.
                         Ε-50

Σ.Δ. = 0,4+0,3 -------------

                         450
Δια περιοχάς εκτάσεως μικροτέρας των 50 στρεμμάτων και μέχρις 6 στρεμμάτων ο συντελεστής και οι λοιποί όροι δομήσεως καθορίζονται κατά τας διατάξεις του Α. Ν 625/68 " περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων".2. Κατά την ανάπλασιν περιοχών εντός υφισταμένων οικισμών, ο συντελεστής δομήσεως αναφερόμενος εις ολόκληρον την έκτασιν της περιοχής συμπεριλαμβανομένων και των κοινοχρήστων εκτάσεων αυτής και εις τα πάσης φύσεως ανεγειρόμενα κτίρια δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος του 1,2.