ΑΡΘΡΟΝ-43
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
Ποσοστόν καλύψεως

1. Το ποσοστόν καλύψεως της περιοχής υπό οιωνδήποτε κτιρίων αναφερόμενον εις ολόκληρον την έκτασιν αυτής δεν δύναται να υπερβή το 0,15 της επιφανείας αυτής πλήν του ισογείου και μονορόφων κτισμάτων ύψους μέχρι και 5,50 μ. δια τα οποία επιτρέπεται επί πλέον κάλυψις 0,05.
2. Οι χώροι των ισογείων των κτιρίων, των εχόντων συνολικόν αριθμόν ορόφων μείζονα των 4 προοριζομένων δε αποκλειστικώς δια κατοικίαν, δέον να είναι ελεύθεροι τουλάχιστον κατά το ήμισυ του συνολικού εμβαδού της καλυπτομένης υπό του κτιρίου επιφανείας. Το ελεύθερον τμήμα του ισογείου χώρου δεν συνυπολογίζεται ειςτον Σ.Δ
3. Το ποσοστόν των κοινοχρήστων ελευθέρων εκτάσεων (οδοί, πλατείαι, πάρκα) αναφερόμενον εις ολόκληρον την έκτασιν της περιοχής, ορίζεται εν εκάστη περιπτώσει δια Π.Δ/των και δεν δύναται να υπολείπεται του 0,50 αυτής.
4. Οι ελεύθεροι χώροι των ισογείων των κτιρίων κατοικίας, ως και αι υπαίθριοι εκτάσεις μεταξύ αυτών δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν ως θέσεις σταθμεύσεως οχημάτων εις ποσοστόν μεγαλύτερον του 0,10 της συνολικής ως άνω υπαιθρίου εκτάσεως της περιοχής κατοικίας και του 0,20 της αυτής εκτάσεως της περιοχής άλλων χρήσεων των υπολοίπων οχημάτων υποχρεωτικώς σταθμευόντων εις ειδικούς προς τούτο εστεγασμένους υπεργείους χώρους συνυπολογιζομένους εις το ποσοστόν καλύψεως της περιοχής ή εις υπογείους χώρους ων η έκτασις καθορίζεται εκάστοτε δια των κατά την παρ. 2 του άρθρου 41 του παρόντος εκδιδομένων Π.Δ/των.