ΑΡΘΡΟΝ-44
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
Ηλιασμός

1. Δια των κατά το άρθρον 41 του παρόντος ΠΔ., αι αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων ρυθμίζονται εις τρόπον ώστε τα ανοίγματα των χώρων κατοικίας του χαμηλοτέρου ορόφου εκάστου κτιρίου να δέχωνται κατά την 22αν Δεκεμβρίου ηλιασμόν τουλάχιστον επί 1 ώραν άνωθεν ή επί 2 ώρας μεταξύ των προ των ανοιγμάτων κτιρίων. Ως ηλιασμός θεωρείται ο λαμβάνων χώραν όταν ο ήλιος ευρίσκεται εις ύψος μεγαλύτερον των 7° 30' υπέρ τον ορίζοντα και όταν αι ηλιακαί ακτίνες προσπίπτουν εις την επιφάνειαν του ανοίγματος υπό γωνίαν μεγαλυτέραν των 22° 30' εν οριζοντία προβολή.
2. Κατά την μελέτην των ως άνω αποστάσεων των κτιρίων και του ηλιασμού αυτών δέον όπως χρησιμοποιήται το διάγραμμα ελέγχου ηλιασμού το συνταχθέν δια το γεωγραφικόν πλάτος των 38° δυνάμενον να χρησιμοποιηθή καθ' άπασαν την χώραν.
3. Κατά τον έλεγχον του ηλιασμού των κτιρίων λαμβάνονται υπ' όψιν οι τυχόν υφιστάμενοι εξώσται.