ΑΡΘΡΟΝ-45
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
Ποσοστόν ηλιαζομένων χώρων

Κατά την αμιγή ελευθέραν δόμησιν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του συνόλου των κατοικιών εκάστου κτιρίου δέον να δέχωνται ηλιασμόν εις το ήμισυ τουλάχιστον του αριθμού των χώρων κυρίας χρήσεως αυτών.