ΑΡΘΡΟΝ-46
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
Φωτισμός

1. Οι χώροι κυρίας χρήσεως των κατοικιών οι ευρισκόμενοι εις τον χαμηλότερον όροφον εκάστου κτιρίου, οι οποίοι λόγω προσανατολισμού δεν δύνανται να δεχθούν ηλιασμόν δέον όπως δέχωνται επαρκή φυσικόν φωτισμόν εκ τμήματος ουρανού ορωμένου άνωθεν ή εκ των πλαγίων των προ των ανοιγμάτων κτιρίων.
2. Ως επαρκής φωτισμός θεωρείται ο λαμβάνων χώραν όταν αι γραμμαί αι ενούσαι τας στέψεις των προ του εξεταζομένου ανοίγματος κτιρίων μετά του ανωφλίου του ανοίγματος, σχηματίζουν μετά μεν του ορίζοντος γωνίας (κατακορύφους) μικροτέρας των 22° 30' εν οριζοντία δε προβολή γωνίαν (εύρος) τουλάχιστον διπλασίαν της εκάστοτε ως άνω γωνίας ουχί δε μικροτέραν των 20°.
3. Αι πλευραί της ως άνω εν οριζοντία προβολή γωνίας εύρους φωτισμού δεν δύναται να σχηματίζουν μετά του επιπέδου του ανοίγματος γωνίας μικροτέρας των 45°.4. Ο έλεγχος του φωτισμού γίνεται βάσει των αποτελούντων παράρτημα του παρόντος άρθρου τριών διαγραμμάτων δεικτών φωτισμού δια κατακορύφους γωνίας 10° έως 22° 30'και αντιστοίχου εύρους 20 έως 45 μοιρών έκαστον των οποίων περιλαμβάνει 10 υποδιαιρέσεις.
5. Ο συμφώνως προς την προηγουμένην παράγραφον 2 επαρκής φωτισμός του εξεταζομένου ανοίγματος εκ τμήματος ουρανού ορωμένου ύπερθεν του προ αυτού κειμένου κτιρίου δεν απαιτείται εφ' όσον το άνοιγμα δέχεται τον κατά την αυτήν παράγραφον 2 επαρκή φωτισμόν εκ του ενός ή εξ αμφοτέρων των πλαγίων του ως άνω κτιρίου έστω και εάν ούτος προέρχεται άνωθεν των εις μείζονα απόστασιν κειμένων ετέρων κτιρίων εφ' όσον συνολικώς συμπληρούται άθροισμα 10 υποδιαιρέσεων εκ δύο ή πλειόνων δεικτών φωτισμού.
6. Το εξεταζόμενον άνοιγμα θεωρείται ότι δέχεται επαρκή φωτισμόν και εις περίπτωσιν καθ' ην ούτος προέρχεται εν μέρει άνωθεν και εν μέρει εκ των πλαγίων των προ αυτού κτιρίων εφ' όσον εκ δύο ή πλειόνων δεικτών φωτισμού συμπληρούται άθροισμα 10 υποδιαιρέσεων.7. Επί ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου αφιεμένων εντός του σώματος του κτιρίου έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος.