ΑΡΘΡΟΝ-47
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
'Υψος κτιρίων. - Μέγιστη απόστασις γωνιών κατόψεως κτιρίου

1. Το μέγιστον ύψος κτιρίου εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να είναι μεγαλύτερον των 75 μέτρων. Υπεράνω του ως άνω η του εκάστοτε οριζόμενου μεγίστου ύφους ουδεμία απολύτως προεξοχή επιτρέπεται.2. Η μεγίστη απόστασις Δ μεταξύ γωνιών κτιρίου εν οριζοντία προβολή δίδεται συναρτήσει του ύψους αυτού Η υπό της κάτωθι σχέσεως δι' ύψος μεταξύ 15 και 35 μέτρων. Δ = 75 - 1,5 (Η - 15).
Δια κτίριον ύψους μεταξύ 35 και 75 μέτρων το μέγιστον μήκος της ως άνω αποστάσεως ορίζεται εις 45 μέτρα, δια κτίριον δε ύψους μικροτέρου των 15 μέτρων δεν τίθεται περιορισμός του μήκους αυτής.