ΑΡΘΡΟΝ-48
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
Αποστάσεις των κτιρίων από των ορίων της περιοχής

1. Τα κτίρια της περιοχής της αμιγούς ελευθέρας δομήσεως τοποθετούνται εις απόστασιν από των ορίων της περιοχής ταύτης εις τρόπον ώστε αι συνθήκαι του ηλιασμού ως αύται καθορίζονται υπό των διατάξεων του άρθρου 45 του παρόντος να εξασφαλίζωνται εις απόστασιν από των ορίων 2,50 μέτρων τουλάχιστον εντός της ομόρου περιοχής
2. Τηρουμένων των διατάξεων της προηγουμένης παρ. 1 του παρόντος άρθρου η ελαχίστη απόστασις Α του κτιρίου από των ορίων της περιοχής ή των τυχόν υφισταμένων ρυμοτομικών γραμμών δίδεται υπό των σχέσεων

                               2
                        Α > ------- Η μέτρα δια Η < 30 μέτρων και
                               3

                                         1
                        Α > 15 ± -----  Η μέτρα δια Η > 30 μέτρων
                                        6

ένθα Η το ύψος του εξεταζομένου κτιρίου.
Η ως άνω απόστασις δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 7,50 μέτρων.
3. Εις περίπτωσιν καθ' ήν επί των προς τα όρια της περιοχής προσόψεων των κτιρίων κατασκευάζονται εξώσται ανοικτοί ή κλειστοί, αι αποστάσεις της προηγουμένης παραγράφου 2 μετρώνται από το άκρον της ορθής προβολής αυτών.