ΑΡΘΡΟΝ-49
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
Ελάχισται αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων

1. Τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 45 και 46 του παρόντος, αι ελάχισται αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων ορίζονται ως κατωτέρω:Το μήκος Μ της ευθείας της αγομένης καθέτως επί το επίπεδον του εξεταζομένου ανοίγματος και εις την θέσιν του ανοίγματος μέχρι της συναντήσεως της προσόψεως ετέρου κτιρίου δίδεται υπό της σχέσεως:

                             2         1
                    M > ---- H + ---- D   δια Η < 45 μέτρων
                            3         3

                                   1         1
              και Μ > 15 + ---- H + ---- D    δια  Η > 45 μέτρων
                                   3         3

και ένθα Η το ύψος του χαμηλοτέρου μεταξύ των δύο κτιρίων και D το μήκος της ορθής προβολής της κατόψεως του αντικειμένου κτιρίου επί της εφ' ου το εξεταζόμενον άνοιγμα όψεως. Η διάστασις αύτη όταν υπερβαίνη τα 45 μέτρα λαμβάνεται ίση με 45 μέτρα.Εις περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους ως Η λαμβάνεται το μικρότερον εκ των υψών των δύο κτιρίων υπεράνω της στάθμης του δαπέδου του ισογείου του εις υψηλοτέραν θέσιν κειμένου κτιρίου. 2. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 45 και 46 εφ' όσον η κατά την προηγουμένην παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου κάθετος δεν συναντά την πρόσοψιν ετέρου κτιρίου εν ουδεμιά περιπτώσει η απόστασις μεταξύ δύο κτιρίων δύναται να είναι μικροτέρα των 2/3 Η ένθα Η το ύψος του χαμηλοτέρου μεταξύ των δύο κτιρίων.3. Εις περίπτωσιν καθ' ήν επί των εξεταζομένων προσόψεων των κτιρίων κατασκευάζονται εξώσται ανοικτοί ή κλειστοί αι ως άνω κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποστάσεις μετρώνται από των άκρων των εξωστών.