ΑΡΘΡΟΝ-51
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Α. Αμιγής ελευθέρα δόμησις
'Εκδοσις οικοδομικών αδειών

1. Αι άδειαι ανεγέρσεως των κτιρίων χορηγούνται βάσει των κατά την παρ.2 του άρθρου 41 του παρόντος εκδιδομένων ΠΔ/των.
2. Η χορήγησις των ως άνω αδειών γίνεται πάντοτε μετά γνώμην της αρμοδίας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων.