ΑΡΘΡΟΝ-52
Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Αρτιότης οικοπέδων
Κάλυψις

1. Η εφαρμογή του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως γίνεται εξ ολοκλήρων οικοδομικών τετραγώνων, εκτάσεως ουχί μικροτέρας των 1500 τ.μ. ή τμημάτων οικοδομικών τετραγώνων, εκτάσεως ουχί μικροτέρας των 2500 τ.μ. εφ' όσον ταύτα έχουν πρόσωπον επί δύο τουλάχιστον οδών και 3000 τ.μ. εφ' όσον ταύτα έχουν πρόσωπον επί μιας οδού.
2. Κατά την εφαρμογήν του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως η κάλυψις του οικοπέδου δεν επιτρέπεται να υπερβή το 50% της εις την θέσιν ταύτην προκυπτούσης βάσει του ισχύοντος ποσοστού καλύψεως, δυναμένη να μη υπολείπεται του 25% της επιφανείας του οικοπέδου. Εις ας περιοχάς το κατά τας κειμένας διατάξεις ποσοστόν καλύψεως είναι κατώτερον του 25% τούτο κατά την εφαρμογήν του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως παραμένει αμετάβλητον.
3. Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προστάσει του Υπουργού Δημοσίων Εργων καθορίζονται αι εντός των οικισμών θέσεις εις ας επιτρέπεται η ανέγερσις υψηλών κτιρίων ως και το μέγιστον ύψος αυτών. Μέχρις εκδόσεως των κατά την παρούσαν παράγραφον Π.Δ/των αι θέσεις των υψηλών κτιρίων εντός των οικισμών ως και το ύψος αυτών καθορίζεται εν εκάστη περιπτώσει δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημ. 'Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων.
4. Εις ας περιπτώσεις κατά την χορήγησιν αδείας ανεγέρσεως κτιρίων κατ' ελευθέραν δόμησιν ή κατά την ανέγερσιν αυτών, απαιτείται διεύρυνσις των προ αυτών κοινοχρήστων χώρων δια πολεοδομικούς και κυκλοφοριακούς λόγους, εις τον κύριον του ακινήτου παρέχεται η δυνατότης επιλογής μεταξύ της κατά νόμον αποζημιώσεως και του υπολογισμού του συντελεστού δομήσεως, εφ' ολοκλήρου του οικοπέδου αυτού, ως τούτο είχε προ της δια τους ως άνω σκοπούς γενομένης ρυμοτομίας.
Τα της εφαρμογής της διατάξεως της παρούσης παραγράφου ρυθμίζονται εις εκάστην περίπτωσιν δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων.
5. Αι παράγραφοι 1,2,3 και 4 του άρθ.3 του ΑΝ-395/1968, αι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 3 του αυτού ως άνω ΑΝ ως αύται αντικατεστάθησαν δια των παραγράφων 4 και 5 αντιστοίχως του άρθ.3 του ΝΔ.194/69 ως και το άρθ.4 του αυτού ως άνω ΑΝ-395/68, καταργούνται.