ΑΡΘΡΟΝ-53
Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Εξώσται ανοικτοί
Κλειστοί

1. Εφ' όσον οι ανοικτοί εξώσται προεξέχουν των όψεων των κτιρίων περισσότερον των 1,80 μέτρων η επιφάνεια αυτών η αντιστοιχούσα εις προεξοχήν μεγαλυτέραν των 1,80 μέτρων προσμετρείται εις την κάλυψιν του οικοπέδου.
2. Οι κλειστοί εξώσται συνυπολογίζονται πάντοτε εις τον συντελεστήν δομήσεως και εις την κάλυψιν του οικοπέδου.