ΑΡΘΡΟΝ-54
Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Μέγιστον ύψος κτιρίων
Ελάχισται αποστάσεις αυτών από τηςγραμμής δομήσεως.

1. Το μέγιστον ύψος των κτιρίων εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να είναι μεγαλύτερον των 75 μέτρων. Υπεράνω του εκάστοτε δια της αδείας οριζομένου ύψους, ουδεμία απολύτως προεξοχή επιτρέπεται.
2. Αι όψεις του κτιρίου τοποθετούνται εσώτερον της γραμμής δομήσεως και εις ελαχίστην απόστασιν Α διδομένην υπό της σχέσεως:
                                  Η       Π
                           Α = ----- . -----
                                  5      Π-5
ένθα Η το ύφος της εξεταζομένης όψεως του κτιρίου και Π η απόστασις των γραμμών δομήσεως ήτις εις ας περιπτώσεις είναι μικροτέρα των 10 μ. λαμβάνεται ίση με 10 μέτρα. Αι ως άνω αποστάσεις μετρώνται από τα άκρα των τυχόν κατασκευαζομένων ανοικτών ή κλειστών εξωστών.