ΑΡΘΡΟΝ-55
Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Ελάχισται αποστάσεις των κτιρίων από των ορίων του οικοπέδου

1. Η ελαχίστη απόστασις Δ των όψεων των κτιρίων από των πλαγίων και οπισθίων ορίων του οικοπέδου δίδεται υπό της σχέσεως:
Δ = 2,5 + 0,25 Η
'Ενθα Η το ύψος της εξεταζομένης όψεως του κτιρίου. Εις περίπτωσιν υπάρξεως εξωστών ανοικτών ή κλειστών η ως άνω απόστασις Δ μετρείται από των άκρων των εξωστών.