ΑΡΘΡΟΝ-56
Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Ελάχισται αποστάσεις μεταξύ κτιρίων ανεγειρομένων εντός τουαυτού οικοπέδου.

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του παρόντος, το μήκος Μ της ευθείας της αγομένης καθέτως επί το επίπεδον οιουδήποτε ανοίγματος χώρου κυρίας χρήσεως μέχρι της συναντήσεως προσόψεως ετέρου κτιρίου δίδεται υπό των σχέσεων:
                        1           1
                Μ = ----  Η + ---- D δια  Η < 45
                        2           3
                                1          1
                Μ = 7,5 + ---- Η ± ---- D δια Η > 45
                                3          3

ένθα Η το ύψος του χαμηλοτέρου μεταξύ των δύο κτιρίων και D το μήκος της ορθής προβολής της κατόψεως του αντικειμένου κτιρίου επί της εφ' ου το εξεταζόμενον άνοιγμα όψεως.
Εις περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους ως Η λαμβάνεται το μικρότερον των εκ των υψών των δύο κτιρίων υπεράνω της στάθμης του δαπέδου του ισογείου του εις υψηλοτέραν θέσιν κειμένου κτιρίου.
2. Αι αποστάσεις της προηγουμένης παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μετρώνται από τα άκρα των τυχόν κατασκευαζομένων ανοικτών ή κλειστών εξωστών.