ΑΡΘΡΟΝ-57
Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Φωτισμός των κτιρίων
Υποχρέωσις ηλιασμού των πέριξ κτιρίων

1. Επί ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου αφιεμένων εντός του σώματος του κτιρίου έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθ.39 του παρόντος.
2. Κατά την ανέγερσιν κτιρίων κατά το σύστημα της ελευθέρας δομήσεως εντός υφισταμένων οικισμών δεν επιτρέπεται όπως ο ηλιασμός των πέριξ κτιρίων καταστή μειοκτικώτερος του ηλιασμού της συνήθους δομήσεως.