ΑΡΘΡΟΝ-58
Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Υπόγειος χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων

Απαγορεύεται η στάθμευσις αυτοκινήτων επί των ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου.
Εις περίπτωσιν κατασκευής χώρου σταθμεύσεως εν υπογείω η έκτασις του πρώτου υπογείου δεν δύναται να υπερβή το περίγραμμα της κατόψεως του ισογείου εκτός εάν τούτο έχει έκτασιν μικροτέραν της επιτρεπομένης προς κάλυψιν τοιαύτης.