ΑΡΘΡΟΝ-59
Β. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
'Εκδοσις αδειών

Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων, καθορίζεται ο τρόπος εκδόσεως των αδειών ανεγέρσεως των κατά την ελευθέραν δόμησιν κτιρίων εντός των πόλεων. Μέχρις εκδόσεως των κατά το παρόν άρθρον Διαταγμάτων αι άδειαι εκδίδονται δι' αποφάσεως του Υπ. Δημοσίων 'Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων.