ΑΡΘΡΟΝ-60
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ

1. Εις το συνεχές σύστημα δομήσεως και όπου είναι ανεκτή η δόμησις υψηλών κτιρίων, δύναται δια Π.Δ/τος να θεσπισθή η εφαρμογή του συστήματος της ελευθέρας συνθέσεως εφ' όσον αύτη δύναται να πραγματοποιηθή εφ' όλων των οικοπέδων οικοδομικών τετραγώνων.
2. Κατά το ως άνω σύστημα δομήσεως το κτίριον κατασκευάζεται άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου κατά μεν το ισόγειον και πρώτον όροφον συνολικού ύψους μέχρι και 8,50 μέτρων, κατά το συνεχές σύστημα δομήσεως κατά Δε τους λοιπούς ορόφους κατά το ασυνεχές ή και το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα δομήσεως με ελαχίστας πλαγίας και οπισθίας αποστάσεις από των ορίων του οικοπέδου Δ, διδομένας υπό της σχέσεως Δ=0,3Υ, ένθα το Υ το μέγιστον δυνάμενον να πραγματοποιηθή ύψος βάσει του συντελεστού δομήσεως, υπεράνω των 8,50 μέτρων. Η ως άνω απόστασις Δ από τα πλάγια όρια του οικοπέδου δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 2,50 μ. Η ελαχίστη απόστασις μεταξύ πλειόνων κτιρίων κατασκευαζομένων υπέρ τα 8,50 μ. ορίζεται εις 0,6 Υ.
3. Κατά την ανέγερσιν κτιρίων κατά το σύστημα της ελευθέρας συνθέσεως εντός υφισταμένων οικισμών, δεν επιτρέπεται όπως ο ηλιασμός των πέριξ κτιρίων καταστή μειονεκτικώτερος του ηλιασμού της συνήθους δομήσεως.